ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4728

“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์”
“ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”
วัตถุประสงค์
1. ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ได้มาตรฐาน
2. นำเสนอแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการจัดเก็บเอกสารอย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน

เนื้อหาหลักสูตร
1. ความจำเป็นและเป้าหมายของการบริหารงานเอกสาร
2. องค์ประกอบของการบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร
๏ วิเคราะห์วงจรของการบริหารงานเอกสาร
3. กรณีศึกษา : ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดเก็บเอกสาร
4. การจัดประเภทเอกสาร
5. ระบบการจัดเก็บเอกสาร
๏ มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร
๏ ระบบการจัดเก็บเอกสารที่สะดวกต่อการใช้งาน-ง่ายต่อการค้นหา ๏ ข้อแนะนำในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บเอกสาร-ข้อมูล
6. ขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
๏ การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารก่อนเก็บ
๏ การวางแผนในการจัดเก็บเอกสารที่ได้ผล
7. ระบบการจัดเรียงแฟ้มเอกสาร
8. การจัดระบบการยืมเอกสาร
9. การจัดทำคู่มือการจัดเก็บเอกสาร
10.การโอนเอกสารและการทำลายเอกสาร
๏ ความสำคัญของอายุเอกสารและการกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ

วิทยากร  อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561
เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท [ บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม = 3,745 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,000 บาท [ บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม = 3,210 บาท ]

คลิกเพื่อสำรองที่  https://form.jotform.me/62203404766451 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2882-7519 , 0-2882-7598

E-mail : info@trainingbymotiva.com