เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 16 มี.ค 61

หลักการและเหตุผล

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า Cycle count และการตรวจนับประจำปี เพื่อยืนยันจำนวนที่แท้จริงให้ถูกต้องตรงกับระบบและบัญชี แต่ก็มีหลายองค์กรยังประสบปัญหาในการตรวจนับสินค้า ซึ่งมีปัจจัยและขั้นตอนหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค เช่นขั้นตอนการตรวจนับ การจ่ายสินค้าขณะตรวจนับ นับเสร็จช้าทำให้กระทบยอดไม่ทัน

หลักสูตร “เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ” จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

Ø  ทราบถึงการปฏิบัติ และระบบงานคลังสินค้า

Ø  ทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการตรวจนับ Cycle count และการตรวจนับประจำปี

Ø  ทราบถึงการจัดทำ layout เพื่อเตรียมการก่อนการตรวจนับ และการจัดแบ่งทีม

Ø  ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเตรียมเอกสารและการประสานงาน

Ø  ทราบถึงรูปแบบการนับ และปัญหาที่พบ

Ø  ทราบถึงการตรวจนับร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

Ø  ทราบถึงการตรวจนับสินค้ากรณีต่างๆ เช่น เคลม รอตรวจสอบ ขายซาก สินค้าสภาพไม่สมบูรณ์

Ø  วิธีการจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ

Ø  บทลงโทษกรณีที่สินค้าไม่ครบหรือสูญหาย

Ø  ทราบถึงการนำ KPI เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ

Ø  การสื่อสารและทำงานเป็นทีมในการตรวจนับ

ระยะเวลาฝึกอบรม  :   หลักสูตร  1  วัน   (6  ชั่วโมง)

หัวข้อการฝึกอบรม

–                   ความสำคัญของคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า

–                   กระบวนการและการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

–                   การจัดทำ layout ในการตรวจนับสินค้าประจำปี และจัดทำ Cycle count

–                   การกำหนดวันตรวจนับสินค้า ประจำปี และ cycle count

–                   ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารในการทำ cycle count และผู้ร่วมตรวจนับ

–                   รูปแบบการตรวจนับ cycle count

Ø  นับแบบรายเดือน

Ø  นับแบบรายวัน

Ø  นับแบบรายสัปดาห์

Ø  นับสินค้าที่เคลื่อนไหวแบบเห็นจำนวนและไม่เห็นจำนวน

–                   การบันทึกและรายงานผลการตรวจนับ

–                   การกำหนดวันในการตรวจนับ

–                   ความสำคัญของการนับสินค้าในแต่ละช่วงเวลา

Ø  ทุก 3 เดือน

Ø  ปีละ 2 ครั้ง

Ø  ปีละ 1 ครั้ง

–                   ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และเอกสารในการตรวจนับสินค้าประจำปี

–                   การจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจนับ และผู้สังเกตการณ์

–                   การติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

–                   การแบ่งทีมตรวจนับเพื่อเสร็จทันตามกำหนด

–                   การจัดสินค้าประเภทต่างๆ เช่น สินค้าขายซาก /สินค้ารอดำเนินการ / ทรัพย์สิน / สินค้าเคลม

–                   สรุปยอดการตรวจนับพร้อมขอเสนอแนะ

–                   แนวทางในการลงโทษและการหักเงินกรณีที่สินค้าสูญหาย

–                   การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจนับ

วิธีการฝึกอบรม

เน้นการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคผสมผสาน และจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่กลุ่มของผู้เข้าร่วมสัมมนา อธิบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง บรรยายสรุป ถาม – ตอบ

วิทยากรในการฝึกอบรม         อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี
ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง                 บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัท คิวทูเอส จำกัด
บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด  บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด

ประสบการณ์การในการทำงานที่ผ่านมา

บริษัท ดีคอนโปรดักส์  จำกัด(มหาชน)          ตำแหน่งผู้จัดการขนส่ง

บริษัทออโต้ ทรานสปอร์ต จำกัด     ตำแหน่งผู้จัดการขนส่ง

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกรียตนาคิน            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ( broker )

บริษัทรัตนสมบูรณ์ จำกัด                           ตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง และที่ปรึกษา

บริษัท ทิฟฟ่า  ICD  จำกัด                          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี :   มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์
– ปริญญาโท :   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะเศรษฐศาสตร์

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซอย 26

ติดต่อสอบถาม

Tel : 02-577-5369

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Spread the love