สัมมนาฟรี สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา


ขอเชิญนักวิ่ง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกาย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์
เรื่อง “วิทยาศาสตร์การกีฬา…ชวนวิ่ง ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง”

วันที่ 15-16 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ

**ไม่เสียค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด เพียง 70 คนเท่านั้น)
สามารถ Download กำหนดการอบรม และใบสมัครได้ที่

htttp://sportscience.dpe.go.th

เปิดกว้างสำหรับนักวิ่งที่สนใจ และสามารถนำความรู้ไปบอกต่อได้ จะเป็นประโยชน์มาก

http://sportscience.dpe.go.th/public/news.do…

Spread the love