The Power of Thinking for Success หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ

09:00 น.-16:00 น.
8พ.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

” พัฒนาพลังแห่งการคิด 7 รูปแบบ
รากฐานสู่ความสำเร็จทั้งปวง ”

เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping
ความลับของความสำเร็จทั้งปวง เริ่มต้นที่เราจะต้องมีความคิดที่ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องการงานหรือเรื่องส่วนตัว ยิ่งเมื่อเราย้อนกลับไปมองดูบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาในอดีต ล้วนแต่จะพบว่าเขาเหล่านั้นมีความคิดที่ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังเสมอ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ หรือผู้นำและบุคคลสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นการมุ่งมั่นจะพัฒนาระบบคิดจึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่ถูกศึกษาและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน จนถึงปัจจุบันมีแนวคิดต่าง ๆ ที่จะพัฒนาระบบคิดของเราให้ดียิ่งขึ้นอยู่ในหลายรูปแบบ

The Power of Thinking for Success

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ

Key Contents 

1. ระบบคิดและรูปแบบความคิด
2. วินัย 5 ประการ (Five Disciplines)
3. พื้นฐานสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้้
4. วิธีคิดอย่างเป็นระบบ
5. การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ
6 ความคิด 7 แบบ
– Lateral thinking
– Vertical thinking
– Logical thinking
– Creative thinking
– Critical thinking
– Positive thinking
– Ethical thinking
7. Six Thinking Hats
8. การใช้เครื่องมือช่วยจำ
9. การเขียนเป็นรูปภาพ, แผนภูมิ, แผนที่, กราฟ
10. เทคนิคการเขียน Mind Mapping

Key Benefits 

 

 

1.เพื่อทำความเข้าใจในระบบคิดของคนเราได้อย่างถ่องแท้
2.เรียนรู้วิธีคิดในแบบสำคัญๆ ใน 7 รูปแบบ สู่ความสำเร็จ
3.เพื่อเรียนรู้เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยในระบบคิดของเราให้ดียิ่งขึ้นได้

Training Fee 

การชำระค่าธรรมเนียม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30
ค่าธรรมเนียมปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

Spread the love