Sales Analysis หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

09:00 น.-16:00 น.
13มิ.ย. 2561

** Registration 8.00 น.

” เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขาย
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ”

เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขายผ่านมุมมองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ด้านผลิตภัณฑ์ หรือ
ด้านลูกค้า พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่าง ๆ และฟังประสบการณ์ตรงจากนักขายมืออาชีพ
“การมียอดขายที่เหนือคู่แข่งขัน อาจต้องเริ่มที่การวิเคราะห์การขายที่ดีก่อน” เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น นั่นก็เป็นเพราะเราพบว่าหลายบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เกิดจากการมีกลยุทธ์การแข่งขันหรือแผนการตลาดการขายที่ดีที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์หรือแผนที่ดี ย่อมต้องเริ่มจากการวิเคราะห์การขายที่ดีอีกชั้นหนึ่ง ข้อมูลต่างๆ ด้านการขายของเราล้วนจะมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงหากถูกนำมาสังเคราะห์วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาด การขายของบริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะด้านการวิเคราะห์อย่างยิ่งโดยใน หลักสูตรนี้จึงได้กำหนดการเรียนรู้ถึงความเข้าใจในข้อมูลการขายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขายด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์การขาย พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่าง ๆและประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ

Sales Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

Key Contents 

 

1. ความสำคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์การขาย
2. เป้าหมายและขอบเขตของการวิเคราะห์การขาย
3. การวิเคราะห์การขายในแต่ละกลุ่มลูกค้า
4. การวิเคราะห์การขายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอสู่ตลาด
5. การวิเคราะห์การขายในรูปแบบต่าง ๆ
6. เทคนิคการประเมินผลและติดตามผลการขาย
7. วิธีวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขาย
8. วิธีวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน

Key Benefits 

 

 

1. ทำความเข้าใจภาพรวมในการวิเคราะห์การขาย
2. รู้จักว่าข้อมูลการขายที่สำคัญมีอะไรบ้าง และจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
3. เรียนรู้ หลักคิด ทฤษฎี และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การขาย
4. ได้เปิดมุมมองจากกรณีศึกษาต่าง ๆ จากที่อื่น เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห์

Training Fee 

การชำระค่าธรรมเนียม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30
ค่าธรรมเนียมปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

Spread the love