Design Business Management หลักสูตรฝึกอบรม : การจัดการออกแบบธุรกิจ

09:00 น.-16:00 น.
24พ.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 การบริหารยุคใหม่ด้วยการจัดการออกแบบ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและองค์กร 

แนวคิดการบริหารยุคใหม่ด้วยการจัดการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและองค์กร เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดการออกแบบในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรม ผ่านความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบและกระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบในการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการ

Design Business Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การจัดการออกแบบธุรกิจ

Key Contents 

1.รู้จักกับโลกยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้วยการจัดการออกแบบธุรกิจ

2.กระบวนการจัดการออกแบบในการวางแผนกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดค้นนวัตกรรม

 •  Design Awareness
 •  Design Method and Process
 •  Design Competitiveness and Leadership

3.ขั้นตอนการจัดการจัดการออกแบบธุรกิจ

 •  Designing Organization
 •  Brand Creation
 •  Project Management Through Design
 •  Social and Environmental Responsibilities

4.การจัดการเพื่อกลยุทธ์การออกแบบ

 •  Identifying Opportunities for Designs
 •  Market and Customer Needs
 •  Design Value Index
 •  Design Strategies: Product, Environment, Service
 •  Design for Sustainability

5. พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาและ Workshop ฝึกหัดการจัดการออกแบบธุรกิจ

Key Benefits 

 

 

1. แนะนำผู้เข้าอบรมให้ทราบถึงแนวคิด ความสำคัญ และบทบาทของการจัดการออกแบบในโลกยุคใหม่

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนการจัดการการออกแบบอย่างมีระบบ

3. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการจัดการออกแบบ และวางแผนกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดค้นนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

Training Fee 

การชำระค่าธรรมเนียม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30
ค่าธรรมเนียมปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

Spread the love