Customer & Non Customer Analysis หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพื่อขยายตลาด

09:00 น.-16:00 น.
28มิ.ย. 2561

** Registration 8.00 น.

 

” หลักสูตรฝึกอบรมด้านการตลาด
 เน้นการสร้างและการขยายตลาดใหม่ที่ไม่มีในตำรา ”

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการตลาด เน้นการสร้างและการขยายตลาดใหม่ที่ไม่มีในตำรา จะหาลูกค้าใหม่? ทำไมถึงวิเคราะห์แต่ลูกค้าเดิม? ลูกค้าใหม่เราจะเป็นใคร? ใครยังไม่มาเป็นลูกค้าเรา? ทำไม? ทำอย่างไรถึงจะมาเป็นลูกค้าเรา? ผ่าแนวคิดการวิเคราะห์การตลาดแบบเดิมๆ ด้วยแนวคิดที่ Blue Ocean สุดๆที่จะเปิดมุมมองใหม่ของคุณ

Customer & Non Customer Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพื่อขยายตลาด

Key Contents 

1. ทบทวนและท้าทายแนวคิดทางการตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
• ปัญหาของการการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) ที่ยิ่งแบ่งยิ่งทำให้ตลาดเล็กลงและมีโอกาสทำกำไรได้น้อยลง
• ปัญหาของการเพิ่มดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าผ่าน Customer Satisfaction Index ทำไมลูกค้าที่ให้คะแนนความพึงพอใจเราสูงแต่ยังเปลี่ยนไปเป็นลูกค้าของคู่แข่ง
• จะทำอย่างไรต่อไปเมื่อคะแนนความพึงพอใจใกล้เต็ม 100%

2. เข้าใจผู้ทีไม่ใช้ลูกค้า (ปัจจุบันของเรา) ผ่าน
• Tree Tier of Non-Customer Analysis Tree Tier of Non-Customer Analysis
• กรณีตัวอย่างของ Non-Customer Analysis

3. Non-Customer Pain Point หาจุดเจ็บของผู้ที่ไม่ใช้ลูกค้า เพื่อให้เขาเข้ามาเป็นลูกค้า
• Non-Customer Pain Point Analysis Tools
• Workshop : การหา Non-Customer Pain Point

4. Desegmentation เครื่องมือในการทลายขอบเขตตลาดของ Segmentation เพื่อนำไปสู่ตลาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม
• Desegmentation Tools
• กรณีศึกษาการทำ Desegmentation

 

5. ปัญหาและขอจำกัดของการทำการตลาดผ่าน Non-Customer และ Desegmentation

6. Customer and Non-Customer Mixs การจัดส่วนผสมของ กลุ่มกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทเพื่อเข้าถึง
Non-customer พร้อมกับการรักษา ลูกค้าเดิมเอาไว้
• Product Mixs Strategy For Customer and Non-Customer
• 2 Tier Pricing For Customer and Non-Customer
• Channel and Design เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งระหว่าง For Customer and Non-Customer
• Marketing Communication Strategy For Customer and Non-Customer

Key Benefits 

 

 

1. เรียนรู้เทคนิคในการศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
2. เปิดมุมมองใหม่ในการกำหนดลูกค้า ค้นหา และเข้าถึงลูกค้าใหม่
3. ทดลองปรับเปลี่ยนหรือสร้างกลยุทธ์ในการกำหนดกลุ่มลูกค้า
4. ทดลองออกแบบวัดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Training Fee 

การชำระค่าธรรมเนียม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30
ค่าธรรมเนียมปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

Spread the love