Course 1 : Project Management – Definition and Planning หลักสูตรที่ 1 : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

09:00 น.-16:00 น.
22 – 23มี.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 หลักในการบริหารโครงการ
ให้บรรลุประสิทธิผล 

เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง บริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการประเมินผล จนจบโครงการ

(สามารถเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือทั้งโปรแกรม)

Course 1 : Project Management – Definition and Planning

หลักสูตรที่ 1 : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

Key Contents 

 • แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 • การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 เฟส
 • การเริ่มโครงการ (Project Definition)
 • การวางแผนโครงการ (Project Planning)
 • การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
 • ความสำเร็จหรือล้มเหลววัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน (เวลา, ขอบเขต, งบประมาณค่าใช้จ่าย)
 • เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure)
 • การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix)
 • การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ
 • การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุมโครงการสมัยใหม่

Course 2 : Project Management – Implementation and Evaluation

หลักสูตรที่ 2 : หลักการบริหารโครงการ : การดำเนินโครงการและการประเมิน

Key Contents 

 • หลักการบริหารการดำเนินโครงการที่ดีให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
 • แนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ (Project Team)
 • การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
 • เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Control)
 • การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)
 • การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ทั้งในด้านการหาปัจจัยเสี่ยง การหาน้ำหนักของความเสี่ยงโดยวิธีของ (Risk Priority Number, RPN) และการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง (Contingency Plan)
 • สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ

Key Benefits 

 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
2. เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส
3. ให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมาย และวางแผนโครงการได้
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนด และจัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถคำนวณและบริหารต้นทุนของโครงการ ได้อย่างมีหลักการ

Training Fee 

การชำระค่าธรรมเนียม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 8,910.00 9,533.70 267.30
ค่าธรรมเนียมปกติ 9,900.00 10,593.00 297.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

Spread the love