Competitive Sales & Marketing Strategy หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

09:00 น.-16:00 น.
25เม.ย. 2561

** Registration 8.00 น.

” สร้างสรรค์กลยุทธ์ เรียนรู้สูตรการขาย
สู่ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ”

เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การตั้งรับและบุกตลาด การจับตลาดเฉพาะ การขายแบบ CRM และการขายเพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่
เรียนรู้สูตรและเคล็ดลับความสำเร็จในด้านการขายและการตลาดเพื่อนำพาองค์กรสู่การ เป็นผู้นำทางการตลาดด้วยแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายแก่องค์กร โดย หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้นักการขายและนักการตลาดได้เข้าใจถึงทิศทางการขาย การตลาดและความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการขายการตลาดได้อย่างมีหลักการ การนำเอากลยุทธ์การขายและการตลาดต่างๆ มาใช้ เพื่อสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ตามคาดหวัง

Competitive Sales & Marketing Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

Key Contents 

          1. ทักษะทางการขายและการตลาดแบบดั่งเดิมและแบบใหม่ที่ธุรกิจต้องการ

2. แนวคิดทางกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่
• ทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5
• การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)
• การกำหนดบทบาทในฐานผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และผู้ที่อยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)

3. ขบวนการวางกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ
• การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งการขายและการตลาด
• กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายที่ประสบผลสำเร็จ
• กลยุทธ์การตั้งรับและการบุกทางการตลาด (Defense & Attack Strategy)
• กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ (Niche Strategy)

4. กลยุทธ์ด้านการขายที่มุ่งสู่การตลาดเป็นสำคัญ
• การบริหารเวลาในกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์
• การจัดการปิรามิดลูกค้า
• 7 ขั้นตอนของการขายแบบ CRM เพื่อรักษาลูกค้าเดิม
• สูตรการขายเพื่อแสวงลูกค้าในตลาดใหม่

Key Benefits 

 

 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การแข่งทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆไปปรับใช้ได้ของธุรกิจของตน

Training Fee 

การชำระค่าธรรมเนียม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30
ค่าธรรมเนียมปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

Spread the love