Compensation Design & Management หลักสูตรฝึกอบรม : การออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล

 

 

09:00 น.-16:00 น.
9มี.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

” ไขข้อข้องใจ ออกแบบและบริหารผลตอบแทน
ยังไงถึงจะเรียกว่าดี ”

เรียนรู้หลักการ เทคนิค และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างระบบการให้ผลตอบแทน การใช้หลักวิธีการประเมินค่างาน ในการกำหนดผลตอบแทนพนักงานให้เหมาะสมตลอดจนการออกแบบเงินเดือน หรือผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
ไขข้อข้องใจ ออกแบบและบริหารผลตอบแทน ยังไงถึงจะเรียกว่าดี จะขึ้นเงินเดือนพนักงานเท่าไหร่ดีปีนี้? จ่ายผลตอบแทนพนักงานยังไง? ถึงจะเรียกว่ายุติธรรม เหมาะสมเราจะปรับผลตอบแทน ตามผลงาน ตามความสามารถ ตามตำแหน่งงาน อย่างไรดีนอกจากเงินเดือนแล้ว เรื่องโบนัส หรือสวัสดิการต่างๆ เค้าจัดสรรกันอย่างไร? กลยุทธ์จ่ายผลตอบแทน อย่างไรถึงเป็นรางวัลแก่พนักงาน ผลต่อความรู้สึกของพนักงาน ผลต่อการจูงใจต่อการทำงานผลตอบแทนแต่ละฝ่าย แต่ละแผนก จะบริหารอย่างไร? ต้องเท่ากันหรือไม่บริหารผลตอบแทนอย่างไร? ถึงจะเรียกว่าทันสมัย มีประสิทธิภาพ

Compensation Design & Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล

Key Contents 

 

1. แนวทางการบริหารระบบผลตอบแทน ที่ส่งผลต่อองค์กรและการบริหารคน
2. หลักการ และปรัชญาการจ่ายระบบผลตอบแทน
3. รูปแบบของระบบผลตอบแทน
• หลักการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Grading)
• รูปแบบและหลักคิดการคำนวณจ่าย (Bonus)
• รูปแบบและหลักคิดการคำนวณจ่ายค่าคอมมิสชั่น (Commission)
4. การออกแบบผลตอบแทน
• การจ่ายผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
• การจ่ายผลตอบแทนตามค่างานและตาม Competency
• การจ่ายผลตอบแทนเพื่อจูงใจหรือกระตุ้นผลการทำงาน (Incentive Pay)
5. การจ่ายผลตอบแทนในรูปของผลประโยชน์และสวัสดิการ
6. การออกแบบผลตอบแทน จัดส่วนผสมของจากรูปแบบต่างๆ (Compensation Mix and Portfolio)
7. กลยุทธ์การบริหารผลตอบแทนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Compensation Strategy)

Key Benefits 

 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏีของการบริหารผลตอบแทน ความสำคัญของการจ่ายระบบผลตอบแทน และระบบสวัสดิการอย่างเป็นระบบ และยุติธรรม

2. เพื่อให้องค์กรสามารถจัดระบบผลตอบแทนให้เหมาะสม ตามองค์ประกอบย่อยที่อยู่ในระบบ เช่น เงินเดือน โบนัส ผลประโยชน์ต่างๆ และออกแบบให้องค์ประกอบทั้งหมดในระบบมีความลงตัว และสอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และผลประกอบการขององค์กร

Training Fee 

การชำระค่าธรรมเนียม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30
ค่าธรรมเนียมปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

Spread the love