INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM : IMDS (หลักสูตรเฉพาะทาง)

 

หลักการเเละเหตุผล

 

เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว

นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ

ตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษ

และส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั้น ก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเอง

อาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าผู้ประกอบการ ไม่มีความรู้

ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE,

ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย

ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International Material Data System หรือ

ระบบข้อมูลวัสดุสากลซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้ง

 

จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน หากบริษัทฯ

วัตถุประสงค์การอบรม

 1. เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
 2. เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล
 3. เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์

และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

 

หัวข้อในการอบรม

วันที่แรก

เนื้อหาหลักสูตร : Basic IMDS-PT-001 International Material Data System (IMDS) Training

History and background of the IMDS

 • Introduction into the IMDS
 • Registration of a company in the IMDS
 • The European End-of Life Vehicles Directive (ELV)
 • The Restriction of Substance control for automotive industry.
 • Data flow from senders to recipients and data visibility
 • IMDS-guidelines at a glance

The IMDS System & Definitions

 • System access and Administration
 • Basic & Complete System Functionality
 • Security concept and confidentiality
 • Material data sheet (MDS) and modules
 • Basic substances list, GADSL and SVHC in the IMDS
 • Process chemicals in IMDS
 • Flat-Bills-Of-Material (FBOM)
 • Components, sub-components, materials, basic substances
 • Modules, product tree structures, nodes
 • Material data sheet (MDS) and modules
 • MDS / Module Ingredient Tree Structure
 • Creating, Modifying, and Submitting a MDS
 • Customer Data Quality Standards
 • Proprietary Information Handing
 • Creation of tree structures
 • Creation and integration of own data
 • Check and integration of received supplier data
 • Check and integration of published data
 • Usage of jokers
 • Internal check routines
 • Material Substance Check

Process & Other Functions (Exercise)

 • Application ID Codes, Recyclate Data, and Parts Marking
 • Sent / Received Functions
 • Accepting / Rejecting a MDS
 • Copy and New Version Functions
 • Create Copy (Copy), Create Module
 • MDB-actions (internal release, send, publish, propose, for-Ward)

IMDS Management & Strategy

 • Supply Chain Management
 • Internal Organization and Data Management
 • Approach to Implementation
 • Data Needs / System Requirements
 • The Future of IMDS

วันที่สอง

เนื้อหาหลักสูตร : Advance IMDS-PT-002 International Material Data System (IMDS) Training

IMDS Administration & Implementing IMDS in Organization

 • Client Manager Administration Functions
 • New User Setup (IMDS Team – Roles and responsibilities), Password Reset, Editing
 • Scoping your IMDS workload and calculating necessary resource
 • The role of IT Solutions in IMDS
 • Setting your IMDS Account – when should you use Organizational Units?
 • Function of a client manager and contact person
 • Setting your IMDS Account – when should you use Organizational Units?

Management of Data Received by Suppliers

 • Establishing Data Quality Standards
 • Review / Analysis of Data Inflowing
 • Identification of Problematic Data
 • Supplier Communication
 • Data Tracking Methods
 • Establishing tracking and management systems for your suppliers
 • IMDS Check Function
 • How to handle suppliers who cannot / will not provide IMDS data
 • Processing Suppliers Submissions – Setting data quality standard and accepting and rejecting supplier MDSs
 • Time – Saving Techniques
 • Internal Data Libraries
 • MDS Request Functionality
 • Needs for New Submissions
 • Analyzing Data for REACH SVHCs
 • Using the MDS Request function in IMDS

Material and Restricted Substance Issue

 • Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) List of Restricted Substances and Declarable Substance
 • OEM IMDS Requirement and acceptance criteria
 • IMDS Data Recommendations
 • ELV Annex II Exemptions
 • Reporting a printed Circuit Board in IMDS (Using Generic published part data from the IMDS Steering Committee)
 • ELV Annex II Exemptions

IMDS Management Issue

 • Implementing IMDS
 • Integrating IMDS into Quality Programs
 • Establishing Internal and suppliers Data Quality Standards
 • Data Needs / System Requirements
 • Completing your assembly and submitting to your customer Using the Analysis function to Check overall SVHC Content

วันที่ 1 อบรมBasic อย่างเดียว ราคาท่านละ 15,000 บาท (ไม่รวม Vat)

วันที่ 2 อบรม Advance ราคาท่านละ 15,000 บาท (ไม่รวมVat)

*** อบรมทั้ง Basic & Advance ราคาท่านละ 30,000 บาท (ไม่รวมVat)

ลักษณะการอบรม

 1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %
 2. ทำ Workshop ทำในระบบ IMDS
 3. วิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อกำหนด วิธีการแก้ไข

วิทยากร อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

รอบที่ 1 วันที่อบรม 21-22 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.

Spread the love