รุ่น 6 เทคนิคการจัดทำ Function Matrix และ Job Description ฉบับบริหาร 4 มิติ : 17 มีนาคม 2561

รุ่น 6 เทคนิคการจัดทำ Function Matrix และ Job Description ฉบับบริหาร 4 มิติ : 17 มีนาคม 2561

 • เทคนิคการจัดทำ Function Matrix และ Job Description ฉบับบริหาร 4 มิติ อ.ต้น ธนุเดช ธานี People Develop Center.jpg
 • อ.ต้น ธนุเดช ธานี สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpg
 • 7 ความสำคัญ และประโยชน์ของใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่ (JD) โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี สถาบัน People Develop Center.jpg

พิเศษท่านสามารถนำแบบฟอร์ม JD มาปรึกษาวิทยากรได้ก่อนและหลังการอบรม เพื่อ coaching การปรับปรุงแบบฟอร์ม JD องค์กรของท่านฟรี !!!

วิทยากร : อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบัน People Develop Center
o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน HR จากประสบการณ์ด้าน HRM & HRD กว่า 28 ปี

o ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) 

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6)

 

หลักการและเหตุผล

เครื่องมือการจัดการในการที่จะมอบหมายและติดตามงาน รวมทั้งเป็นเข็มทิศในการพัฒนาสมรรถนะ (competency) ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร นั่นก็คือ ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description : JD) หรือรายละเอียดลักษณะงาน แต่หลายองค์กรมักจะพบอุปสรรคในการจัดทำ JD หลายประการ อาทิเช่น

 • มี JD แล้ว แต่ทำไมงานยังไม่ชัดเจน มีการเกี่ยงงานระหว่างฝ่าย/แผนก และเกี่ยวงงานกันเองภายในทีม
 • แบบฟอร์ม JD ฝ่าย HR ก็ออกแบบให้แล้วนะ แต่หัวหน้างานต้นสังกัดไม่รู้จะเขียนหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรดีถึงจะเหมาะสม ?
 • JD ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะมั่นใจได้อย่างไรว่ามี หน้าที่งาน, KPI, Competency ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับตำแหน่งงาน ?
 • บริษัทมีกำหนด Competency ของแต่ละตำแหน่งงานแล้ว แต่ทำไมเวลา ISO 9001:2015 หรือ IATF 16949:2009 Audit ทีไร โดน NC เรื่อง Competency ทุกทีเลย แบบนี้จะทำอย่างไรดีล่ะ จะได้ไม่ต้องแก้ NC กันบ่อยๆ ?
 • เวลาประเมินผลทดลองงานจะนำ JD ที่มีอยู่ไปใช้ประเมินได้อย่างไร ?
 • เขียน JD แล้วเป็นแค่กระดาษ แต่นำไปใช้ในระบบ HRM & HRD ไม่ได้จริง สูญเสียทั้งเวลาและงบประมาณ

JD ที่ดีมีประสิทธิภาพ ต้องตอบโจทย์ปัญหาการจัดการต่างๆ ข้างต้นได้

หลักสูตรฝึกอบรมนี้จึงได้รับการออกแบบและพัฒนานี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านพัฒนาทักษะของผู้บริหารทุกระดับ ให้สามารถ กำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD ของพนักงานในหน่วยงานของตนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ที่จะทำให้เรื่องยุ่งยากหนักใจในการทำ JD ของผู้บริหาร และ HR กลายเป็นเรื่องง่ายในทันที หลังจากเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเทคนิคในการจัดทำ Job ของหน่วยงาน (Function Matrix)
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเทคนิคในการออกแบบ-จัดทำ-นำ Job ของตำแหน่งงาน (Job Description) สมัยใหม่ที่มี Competency และมี KPI ไปใช้ในการบริหารด้านต่างๆ
 3. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง JD ให้สอดคล้องกับแนวทางการ Audit เกี่ยวกับ Competence ของ ISO 9001, IATF 16949 และ ISO 14001
 4. เพื่อสร้างความชัดเจนในการทำงานระหว่างหน่วยงาน และภายในหน่วยงานเดียวกัน ลดการเกี่ยวงานและความขัดแย้งในการทำงาน
 1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD หน่วยงานของตน ให้มี Functional Competency และ Managerial Competency  เหมาะสมกับการทำงาน และบทบาทหน้าที่งานที่เปลี่ยนไปตรงตามเป้าหมายขององค์กร

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1  :  ปฐมบทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย Job Description สมัยใหม่ (Overview Modern JD) 

 • ความหมายที่แท้จริงในการบริหารงานของ Job Description
 • ประโยชน์ของ JD ต่อระบบ HRM & HRD ทั้ง 7 ด้าน
 • บทบาทหน้าที่ของ HR-หัวหน้างาน-ผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดทำ JD ฉบับบริหาร 4 มิติ

ส่วนที่  2  :  มิติที่ 1 การสร้างความชัดเจนในการทำงานด้วยการจัดทำ Job ของหน่วยงาน (Function Matrix)

 • 3 ขั้นตอนในการจัดทำ Job ของหน่วยงาน (Function Matrix)
 • 4 แหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์หา Key Job ของหน่วยงาน
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติในการจัดทำ Function Matrix ของฝ่ายงาน
 • การนำข้อมูลใน Function Matrix มาจัดทำ Job ของตำแหน่งงาน (Job Description)

ส่วนที่  3  :  มิติที่ 2 การออกแบบและปรับปรุงแบบฟอร์ม Job Description ให้ทันสมัยด้วย Excel             

 • 7 องค์ประกอบสำคัญที่ JD สมัยใหม่ควรจะมี
 • การออกแบบและปรับปรุงแบบฟอร์ม JD รุ่นที่ 4 บนพื้นฐานของ KPI และ Competency ที่เชื่อมโยงและทวนสอบได้ชัดเจน
 • ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์ม JD รุ่นที่ 4
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติในการออกแบบและปรับปรุงแบบฟอร์ม JD ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จริง

ส่วนที่  4  :  มิติที่ 3 การเขียน/จัดทำ Job Description บนพิื้นฐานของ Competency และ KPI

 • ตัวอย่างที่ 2 การกำหนดหน้าที่หลักและรายละเอียดของงานด้วยพฤติกรรมการทำงานที่นิยมเขียนใน Modern JD
 • เทคนิคและขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนด Position KPIs ของตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับหน้าที่งาน
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Position KPIs ของตำแหน่งงานใน JD ให้สอดคล้องกับหน้าที่งาน 
 • เทคนิคและขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนด Job Competency ของตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับหน้าที่งาน
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Job Competency ของตำแหน่งงานใน JD ให้สอดคล้องกับหน้าที่ งานและ Job KPIs

ส่วนที่  5  :  มิติที่ 4 การนำ Modern Job Description ไปใช้ในระบบ HRM & HRD

 • ตัวอย่างที่ 3 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่
 • ตัวอย่างที่ 4 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในวิเคราะห์งาน เพื่อกำหนดค่าจ้าง
 • ตัวอย่างที่ 5 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ Training Roadmap, OJT และ IDP
 • ตัวอย่างที่ 6 : การนำ Modern JD ไปใช้ให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2015 /  IATF 16949:2009
 • ตัวอย่างที่ 7 : การนำ Modern JD ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency
 • ตัวอย่างที่ 8 : การนำ Modern JD ไปใช้ในการจัดทำ Career Path และ Succession Plan

 

วิธีการในการเรียนรู้ 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) : ในการจัดทำ JD ของจริง และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีการชำระเงิน

 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน
• โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
• เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Fax. สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม
• ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา
หากเอกสารไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax. : 02-077-6531
E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love