รุ่น 6 การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development) : 3 พฤษภาคม 2561

รุ่น 6 การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development) : 3 พฤษภาคม 2561

  • การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ รุ่น 6 อ.ธนุเดช ธานี PEOPLE DEVELOP CENTER.jpg
  • หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่น 4 อ.ต้น ธนุเดช ธานี People Develop Center.png
  • เทคนิคการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 โดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpeg
  • 4 เทคนิคในการบริหารคน เพื่อรักษาใจทีมงาน (Retention) โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี สถาบัน People Develop Center.jpg
  • อ.ต้น ธนุเดช ธานี สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpg

วิทยากร :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

  • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER
  • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ได้รับคำเชิญจาก 3 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ (Top Five) ของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไปบรรยายพิเศษจากประสบการณ์ในการทำงานและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) ขององค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 26 ปี
  • อดีตกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 
3  พฤษภาคม  2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 
โรงแรมแกรนด์ สุขขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)

 

หลักการและเหตุผล : 

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ?

ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานไม่รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

      ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานมีความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ แต่ขาดทักษะการบริหารงานและบริหารคนเรียกว่า “เก่งแต่งานของตน แต่ไม่เก่งการบริหารงาน และการบริหารคน”

หัวหน้างานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การเป็นหัวหน้างานถ้าแค่แต่งตั้งคนที่ “ทำงานเก่งและขยัน” ใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ความรู้และทักษะในด้านการบริหารงาน และการบริหารคน เพราะหัวหน้าต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเอง (Individual KPIs) และเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติงานจริง   จึงมีความเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะ “หัวหน้างานยุคใหม่ให้เก่งทั้ง การบริหารงานให้เพิ่มผล และเก่งทั้งการบริหารคนให้เพิ่มค่า”เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage)

จากหลักสูตร In-house Training ยอดนิยมของสถาบันฯ  ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ จากประสบการณ์ของวิทยากรในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่มากลั่นกรองและถ่ายทอด ที่จะช่วยให้ท่านและหัวหน้าในองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความสามารถรอบด้านสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม :

1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และเทคนิคในการบริหารงาน และการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของตนเอง หน่วยงาน และองค์กร

3. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงาน และบริหารคนในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพจับต้องเป็นรูปธรรมได้

หัวข้อสำคัญของการอบรม (Course Outline) : 

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องควรรู้เกี่ยวกับหัวหน้างานยุคใหม่

o  คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของหัวหน้างาน

o  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน (Leader) ในองค์กร

o  Head-Hand-Heart คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดีที่ “ลูกน้องยอมรับ”

o  Workshop 1 : ผู้นำองค์กรแบบ 3H ที่ลูกน้องต้องการและยอมรับ

ส่วนที่  2  :  รู้เขา รู้เรา จิตวิทยาการบริหารคน สําหรับยอดหัวหน้างานยุคใหม่

o  Workshop 2 : รู้เขา รู้เรา หัวหน้า 4 สไตล์ VS ลูกน้อง 4 สไตล์

ส่วนที่  3  :  4 เทคนิคในการบริหารงานให้เพิ่มผลงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

o  เทคนิคที่ 1 การวางแผน และการกำหนดเป้าหมาย (Planning and Goal Setting)

Workshop 3 : การจัดทำแผนงานและกำหนดเป้าหมาย

o  เทคนิคที่ 2 การสอนและพัฒนางาน (Coaching and Developing)

o  เทคนิคที่ 3 การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ (Directing, Delegation and Following)

Workshop 4 : Case Study การสั่งงานและมอบหมายงาน

o  เทคนิคที่ 4 การปรับปรุงงาน (Work Improvement) เพื่อการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน

ส่วนที่ 4 : 4 เทคนิคในการบริหารคน เพื่อรักษาใจทีมงาน (Retention) สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

o  เทคนิคที่ 1 ภาวะผู้นำกับบทบาทของหัวหน้างานในการบริหารทีมงานให้คนอยากอยู่อยากทำงาน (Leadership and Teamwork)

Workshop 5 : แชร์-โชว์-ใช้ ภาวะผู้นำที่ลูกน้องยอมรับ

o  เทคนิคที่ 2 การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication and Coordination)

o  เทคนิคที่ 3 การจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Motivation for Performance)

o  เทคนิคที่ 4 การสร้างบรรยากาศแห่งความผูกพันของพนักงานในองค์กร (Employee Engagement) 

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา :

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้า

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

 

รูปแบบการอบรม :

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  Role Play การสั่งงานละมอบหมายงาน

o  การระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน
• โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
• เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Fax. สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม
• ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา
หากเอกสารไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Tel : 091-738-7838, 095-8177859,02-077-6531
Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love