รุ่น 3 เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ : 17 พฤษภาคม 2561

รุ่น 3 เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ : 17 พฤษภาคม 2561

 • เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ รุ่น 3 อ.ต้น ธนุเดช ธานี People Develop Center.jpg
 • หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี People Develop Center.jpg
 • หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี .jpg
 • อ.ต้น ธนุเดช ธานี สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpg

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกว่า 28 ปี

o อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บจก. ฟรีไลฟ์ ดีไซน์

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

 

วันสัมมนา : 17 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่สัมมนา : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)

 

หลักการและเหตุผล :

งค์กรกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ แต่ HR หลายองค์กรก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจขององค์กร เนื่องจากยังทำงานประจำแบบเดิมๆ “รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน” หรือไม่รู้บทบาทของ HR (HRM & HRD Functions) หรือบางครั้งความรู้ ทักษะ ที่เรียกว่า Competency และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ก็ตกยุคไม่ทันสมัย  ถึงเวลาแล้วที่เราจะพัฒนาศักยภาพตนเองจาก HR มือใหม่ให้เป็น HR มืออาชีพยุคใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ จากประสบการณ์ตรงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นผู้บริหารสายงาน HR และวิทยากร รวมทั้งที่ปรึกษา ในองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ กว่า 28  ปี ที่จะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้และพัฒนา ความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ทิศทางของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของ HR มือใหม่ และจุดประกายความคิดการทำงานในบทบาทของ “HR มืออาชีพ” ที่โดนใจผู้บริหารและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง แนวคิด ทักษะ และเทคนิค ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่ HR มือใหม่ต้องรู้ ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การบริหารแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 3. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ที่ HR มืออาชีพนิยมใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองจาก HR มือใหม่ให้เป็น HR มืออาชีพ
 5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้าน HR ให้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้า

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่ 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่ผู้บริหารองค์กรปรารถนา

o  แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

o  ภาพรวมการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Modern HR Overview)

o  งานหลักใดของ HR ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและตัว HR

ส่วนที่ 2 : 5 บทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ และ HR มือใหม่

ส่วนที่ 3 : เครื่องมือการจัดการที่ HR มืออาชีพนิยมใช้ และ HR มือใหม่ต้องเรียนรู้

o  Modern Job Description

o  Competency และ HR Competency

o  KPI และ HR KPI

ส่วนที่ 4 : บทบาทและเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection)

o  กระบวนการสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน (Recruitment & Selection Process)

o  แหล่งและวิธีการสรรหาบุคลากรสำหรับ HR มือใหม่

o  เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานใหม่อย่าง HR มืออาชีพ

o  การประเมินผลการสัมภาษณ์งานสมัยใหม่ บนพื้นฐาน Competency

o  การจัดทำโครงการปฐมนิเทศแบบ 9 รู้สำหรับพนักงานใหม่

ส่วนที่ 5 : บทบาทและเทคนิคการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ (Compensation & Benefits)

o  3 กลยุทธ์ในการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ เพื่อดึงดูดใจพนักงาน

o  แนวทางการกำหนดค่าจ้างพนักงานใหม่อย่าง HR มืออาชีพ

o  แนวทางการปรับค่าจ้างหลังการบรรจุอย่าง HR มืออาชีพ

o  แนวทางการปรับค่าจ้างประจำปีอย่าง HR มืออาชีพ

ส่วนที่ 6 : บทบาทและเทคนิคการบริหารแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน (Employee Relations and Law)

o  3 กลยุทธ์ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์

o  แนวทางการสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร

o  Workshop ภาคปฏิบัติ 1 : การจัดทำ Happy Workplace Matrix Plan

o  สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องรู้ อาทิเช่น เวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด วันลา การจ่ายค่าตอบแทน การเลิกจ้าง

o  เมื่อทำพนักงานทำผิดวินัย จะการดำเนินมาตรการทางวินัยอย่างไรดี ?

o  Case Study : ปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงานในองค์กร

ส่วนที่ 7 : บทบาทและเทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development)

o  กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

o  แผนงานฝึกอบรม 6 ระดับสำหรับองค์กรยุคใหม่

o  แหล่งและวิธีการในการวางแผนพัฒนาบุคลากร Modern Training Needs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

o  เทคนิคการจัดทำแผนงานฝึกอบรมประจำปี (Training Plan)) ยุคใหม่

o  ตัวอย่างการจัดทำแผนงานฝึกอบรมแบบ Visual Control

o  Workshop ภาคปฏิบัติ 2 : การจัดทำแผนงานฝึกอบรมประจำปีขั้นเทพ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และนโยบายองค์กร

o  แนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

o  การเชื่อมโยงกลยุทธ์, Procedure, Work Instruction, JD และ Training Road map สู่ IDP

o  การประเมินผลการฝึกอบรมนอกตำรา ที่นำมาผลพัฒนาองค์กร

ส่วนที่ 8 : บทบาทและเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

o  กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

o  4 เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy)

o  เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ (Performance Appraisal) ให้สอดคล้องกับผลงาน (KPI) และความสามารถ (Competency)

o  Workshop ภาคปฏิบัติ 3 : การปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทันสมัย

ส่วนที่ 9 : เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ HR

o  Career Path ของอาชีพ HR

ส่วนที่ 10 : การจัดทำแผนปฏิบัติงานด้าน HR (HR Action Plan)

o  Workshop ภาคปฏิบัติ 4 : การจัดทำแผนปฏิบัติงานด้าน HR (HR Action Plan)

ส่วนที่ 11 : เทคนิคการพัฒนาตนเองจาก HR มือใหม่ สู่ HR อาชีพ

o เทคนิคการพัฒนาตนเองจาก HR มือใหม่ สู่ HR มืออาชีพ

o การลดความสูญเปล่า 10 ประการในงาน HR  (10 Wastes)

o การนำเสนอความคิดแบบนักขาย (Sale Trick for HR Trick)

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

 

 

วิธีการในการเรียนรู้ 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การแชร์ประสบการณ์จริงนอกตำรา

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : ที่เน้นการนำไปปรับใช้งานได้ทันทีภายหลังการอบรมสัมมนา โดยการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)ซึ่งกันและกัน

o  การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

วิธีการชำระเงิน

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                    เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง
  คำแนะนำในการชำระเงิน
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-0776531  Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com

www.peopledevelop.net

Spread the love