รุ่น 2 หลักสูตรพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน ด้วยการปลูกจิตสำนึกความรักต่อองค์กร : 4 เมษายน 2561

รุ่น 2 หลักสูตรพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน ด้วยการปลูกจิตสำนึกความรักต่อองค์กร : 4 เมษายน 2561

 • พัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน ด้วยการปลูกจิตสำนึกความรักองค์กร อ.ต้น ธนุเดช ธานี People Develop Center.jpg

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

 

วันสัมมนา : 4 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. 

 

สถานที่สัมมนา : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)

 

หลักการและเหตุผล :

 “การที่องค์กรจะเติบโตและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี นวัตกรรม และการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การจะขับเคลื่อนคนได้นั้นต้องเริ่มต้นที่การปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีจิตสำนึกความรักต่อองค์กร (Organization Awareness) และมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Business Ownership)”

งค์กรของท่านเคยเผชิญกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ?

o  พนักงานบางคนทำงานไปวัน ๆ ไม่คิดสร้างสรรค์ผลงาน ไม่อยากเปลี่ยนแปลง

o  พนักงานบางคนขาดเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน

o  พนักงานบางคนมีมุมมองหรือแนวคิดด้านลบต่อการทำงาน/องค์กร

o  ทำงานด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล

o  ไม่ผูกพันต่อองค์กร รู้สึกว่าตนไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

o  พนักงานบางคนไม่สนใจความอยู่รอดขององค์กรคิดลบต่อองค์กร

ปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่วนหนึ่งมาจากการที่พนักงานขาดจิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness) รู้สึกไม่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กร(Sense of Business Ownership) หรือรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของงานของตนเอง (Job Ownership) ด้วยเหตุนี้ องค์กรธุรกิจชั้นนำยุคใหม่ต่างก็หันมาให้ความสนใจทุ่มเทการพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จขององค์กร ด้าน Soft Skills ให้มีจิตสำนึกรักองค์กรและส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs)

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฝึกอบรม People Develop Center ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และการทำงานด้านพัฒนาบุคลากร เพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์กรของท่านเสริมสร้างจิตสำนึกความรักต่อองค์กร ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง และ Workshop ที่สามารถปรับใช้งานได้จริงหลังการอบรม” ด้วยระบบการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่แบบ Adult Center ที่จะจุดประกายความคิด และเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

1) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ และเทคนิคในการสร้างจิตสำนึกของความรักต่อองค์กร (Organization Awareness)

2) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของความรักต่อองค์กร

3) เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเอง ที่จะร่วมกันสร้างองค์กรในฝันที่น่าอยู่น่าทำงาน

4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

O ปัจจัยการเติบโต และอยู่รอดของธุรกิจอย่างยั่งยืน

O Quality-Cost-Delivery ความต้องการพื้นฐานของลูกค้าและผู้ใช้บริการที่มีต่อองค์กร

ส่วนที่  2  :  สร้างจิตสำนึกรักองค์กรอย่างไรให้ได้ผล (Organization Awareness)

O 7 จิตสำนึกพื้นฐานของบุคลากรมืออาชีพยุคใหม่

o 13 กำแพงทางความคิด…ที่สกัดกั้นความรักที่บุคลากรมีต่อองค์กร

O 4 แนวทางในการปลูกจิตสำนึกความรักต่อองค์กร

o  Workshop : การแปลงความรักต่อองค์กรให้แสดงออกเป็นรูปธรรมในการผลักดันการเติบโต และอยู่รอดขององค์กร

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการพัฒนาจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Business Ownership)

o แนวทางในการพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กร

o  Workshop : จิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรให้เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อน Q-C-D ขององค์กร

ส่วนที่  4  :  แนวทางการพัฒนาจิตสำนึกให้รู้สึกเป็นเจ้าของงานของตนเอง (Job Ownership)

o องค์ประกอบของความรู้สึกในการเป็นเจ้าของงานของตนเอง

o แนวทางการทำให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของงานของตนเอง

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีการชำระเงิน

 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

  คำแนะนำในการชำระเงิน
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859

E-mail : peopledevelop@outlook.com

www.peopledevelop.net

Spread the love