รุ่น 12 Modern HR Professional ในยุค Thailand 4.0 : 14 มีนาคม 2561

รุ่น 12 Modern HR Professional ในยุค Thailand 4.0 : 14 มีนาคม 2561

  • หลักสูตร Modern HR Professional ในยุค Thailand 4.0 อ.ธนุเดช ธานี People Devlop Center.jpg
  • อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) วิทยากรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน HR สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.png

วิทยากร : อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบัน People Develop Center
o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
o ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) 

14 มีนาคม 2561, 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6)

 

หลักการและเหตุผล

งค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ องค์กรสมัยใหม่ทั้งภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ จึงหันมาให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (Modern HRM and HRD)ให้กับทีมงาน HR ในองค์กรยุค Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage)

หลักสูตรฝึกอบรมนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ จากประสบการณ์ตรงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นผู้บริหารสายงาน HR และวิทยากร รวมทั้งที่ปรึกษาในองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์กรของท่านสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

 

 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติด้าน HRM & HRM สมัยใหม่ ที่ตอบสนองตรงตามความคาดหวังขององค์กรยุค 4.0
  2. เพื่อเป็นเสริมสร้างเทคนิคในการปฏิบัติงาน และบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
  3. เพื่อเป็นการเรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จสู่ Modern HR Professional ยุค 4.0
  4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ในกลุ่มวิชาชีพ HR ตามแนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
  5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการฝึกอบรม

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : ความรู้พื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ Modern HR (Modern HR Basic Knowledge)

o    4 แนวคิด 5 หลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค Thailand 4.0

o    ภาพรวมการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Modern HR Overview)

o    Workshop 1 : HRM & HRD System Analysis for Improvement

o    สมรรถนะ (Competency) ที่ Modern HR 4.0 ควรจะมี

o    HR Value Added ด้วยหลัก 3Hs (Head-Hand-Heart)

ส่วนที่ 2 : 4 เทคนิคในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (Modern Human Resource Management : MHRM)

         2.1  การวางแผนอัตรากำลังคน (Workforce Planning)

o  แนวทางการจัดทำ Workforce Plannning

o  เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ให้เชื่อมโยงกับแผนการสรรหาว่าจ้าง, แผนการ พัฒนาบุคลากร และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

         2.2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสมัยใหม่ (Modern Recruitment and Selection)

o     กระบวนการสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน (Recruitment & Selection Process)

o     แนวโน้มการสรรหาและคัดเลือกในสมัยใหม่

o     4 แหล่งขุมทรัพย์ใน Job Description ที่ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่

o     4 แนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณ์ขั้นเทพที่จะรู้ตัวตนที่แท้จริงของผู้สมัครงาน

o     แบบประเมินผลการสัมภาษณ์งานด้วย Competency ยุคใหม่ที่ HR และ Line Manager ประเมินสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

         2.3 กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ (Compensation & Benefits Strategy)

o     3 กลยุทธ์ในการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการที่ดึงดูดใจพนักงาน

o     แนวทางในการกำหนดค่าจ้างสำหรับพนักงานใหม่

         2.4 กลยุทธ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations Strategy)

o     3 กลยุทธ์การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกที่ตอบโจทย์นายจ้างและลูกจ้าง

o     แนวทางการน้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” สู่การปฏิบัติที่ครองใจคนทำงาน (Employee  Engagement Management Model)

o     Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกด้วย HP8 Matrix 

o     เทคนิคในการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินมาตรการทางวินัยที่สอดคล้องกับหลักกฏหมายคุ้มครองแรงงานของนักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ

o     กลยุทธ์ในการดำเนินมาตรการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์ที่ควบคุมได้ทั้งวินัยและได้ทั้งใจพนักงาน

o     Case Study : การพิจารณาและลงโทษทางวินัยให้ลดความเสี่ยงในการแพ้คดีการฟ้องร้อง

ส่วนที่ 3 : 3 เทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Modern Human Resource Development : MHRD)

         3.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Modern Training & Development)

o    6 แผนงานฝึกอบรมสำหรับองค์กรยุคใหม่

o    เทคนิคการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีที่ตอบโจทย์ธุรกิจจาก 12 Training Needs

o    แนวทางการจัดทำแผนงานฝึกอบรมแบบ Visual Control

o    Workshop 3 : การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปียุคใหม่

o    การเชื่อมโยง Training Road Map (TRM) สู่ Group Development Plan (GDP) และ Career Path (CP)

o    การเชื่อมโยงกลยุทธ์, Procedure, Work Instruction, JD และ Training Roadmap สู่ IDP

o    การประเมินผลการฝึกอบรมนอกตำรา ด้วย Competency และ KPI ที่นำมาผลพัฒนาองค์กร

o    การจัดทำ Modern Training Record แบบ Radar Chart จาก Competency

         3.2 กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Strategy)

o     6 ขั้นตอนสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Performance Management Process)

o     เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy)

o     การกำหนดเกณฑ์และน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติสมัยใหม่ 4 มิติ

o     แนวทางในการนำผลการประเมิน ไปใช้ในปรับเงินเดือนประจำปี

o     การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Performance Evaluation) ให้สอดคล้องกับผลงาน (KPI) และความสามารถ (Competency)

3.3    กลยุทธ์ในการพัฒนาสายอาชีพ  (Career Development Strategy)

o   แนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้สอดคล้องกับ Performance และ Competency

o   แนวทางการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

ส่วนที่ 4 : เทคนิคในการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จสู่ Modern HR Professional ยุค Thailand 4.0

o    แนวทางการทลายกำแพง 5 ชั้นที่ขวางกั้นความสำเร็จของ Modern HR ยุค 4.0

 

รูปแบบและวิธีการในการเรียนรู้ 

o  การบรรยาย (Lecture) พร้อมยกตัวอย่างจริงจากประสบการณ์ด้าน HR กว่า 27 ปี ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหารสายงานทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าแผนกสายงานทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน
• โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
• เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Fax. สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม
• ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา
หากเอกสารไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax. : 02-077-6531
E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love