การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแผนพัฒนารายบุคคลภาคปฏิบัติ (Career Path and IDP in Practice) : 19 เมษายน 2561

การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแผนพัฒนารายบุคคลภาคปฏิบัติ (Career Path and IDP in Practice) : 19 เมษายน 2561

 • Career Path and IDP in Practice อ.ธนุเดช ธานี People Develop Center.jpg
 • อ.ต้น ธนุเดช ธานี สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpg
 • Career Path อ.ต้น ธนุเดช ธานี People Develop Center.png

ถ่ายทอดประสบการณ์จริงภาคปฏิบัติในการเป็นที่ปรึกษาและทำมากับมือ

บริการให้คำแนะนำปรึกษาฟรีในวันอบรม

 

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

o อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บจก. ฟรีไลฟ์ ดีไซน์

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

o ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

วันสัมมนา : 19 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่สัมมนา : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)

 

หลักการและเหตุผล :

ลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน(Career Path: CP) ให้บุคลากรมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานในอนาคต และการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ (Competency) เหมาะสมสอดคล้องหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างขวัญขวัญกำลังใจในการทำงานแล้ว ยังมีส่วนช่วยทำให้องค์กรมีบุคลากรคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อมาพัฒนาระบบงานและพัฒนาองค์กรในตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ (Corporate KPI) และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage) อย่างยั่งยืน

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากประสบการณ์ในการทำงาน การเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาด้าน HRDที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถออกแบบ Career Path และ Individual Developmen Planได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ความจำเป็น และความสำคัญในการจัดทำ Career  Path และ Individual Developmen Plan  
 2. เพื่อเป็นการเสิรมสร้างทักษะและเทคนิคในการออกแบบ Career Path ในการวางแผนให้พนักงานมองเห็นโอกาสการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการกำหนด Individual Developmen Plan ของตนเองและลูกน้องได้สอดคล้องกับความสามารถ (Competency) ของแต่ละตำแหน่งงาน มีการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดทำ Career  Path และ Individual Developmen Plan ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  เทคนิคและวิธีการในการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path: CP) ให้ใช้ปฏิบัติได้จริง

o    ความเชื่อมโยงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) กับ Career  Path

o    ความหมายCareer Path และประโยชน์ของ Career Path ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

o    บทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ Career Path

o    รูปแบบการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

o    แนวทางการจัดทำ Career Path ให้พนักงานมองเห็นการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ

o    เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับ Career Path

o    ตัวอย่าง : Career Path

o    Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติออกแบบ Career Path

ส่วนที่  2  :  เทคนิคและวิธีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

o    IDP คืออะไร ทำไมเราต้องทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

o    การเชื่อมโยง IDP ไปสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path

o    ใครบ้างหนอที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ IDP ?

o    แหล่งที่มาของข้อมูลองค์กรในการจัดทำ IDP

o    ความแตกต่างระหว่าง IDP กับ Succession Plan

o    8 ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

o    แนวทางติดตาม ประเมินผลการพัฒนาตาม IDP ให้มีประสิทธิผล

o    Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบ IDP

 

วิธีการในการเรียนรู้ : 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การเล่า Case ประสบการณ์

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ: ในการจัดทำ Career  Path และ Individual Developmen Plan ของจริง

o  การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก และทีมงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 

วิธีการชำระเงิน :

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง
  คำแนะนำในการชำระเงิน
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมามอบให้สถาบันฯ ในวันฝึกอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-0776531

E-mail : peopledevelop@outlook.com

www.peopledevelop.net

Spread the love