การออกแบบ/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน : 27 มีนาคม 2561

การออกแบบ/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน : 27 มีนาคม 2561

 • การออกแบบ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน อ.สืบสกุล People Develop Center.jpg
 • อาจารย์ สืบสกุล แสงธำรง People Develop Center.jpg

วิทยากร : อาจารย์ สืบสกุล แสงธำรง

o ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ TQM / ISO / การเพิ่มผลผลิต

o ปริญญาโทสาขาบริหารอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

o ปริญญโทสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

o ปริญญาตรีสาขาอุตสาหการเชื่อมประสาน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

o ปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 
27 มีนาคม 2561 ระหว่าง 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6)

 

หลักการและเหตุผล :

“การออกแบบ/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน” เป็นกิจกรรมที่องค์กรต้องทำมากหรือน้อยตามสถานะประเภทของผลิตภัณฑ์/บริการการออกแบบใหม่ (redesign) การปรับปรุง (improvements) การวิเคราะห์และออกแบบใหม่ กระบวนการหรือวิธีการและขั้นตอน (methodology) ที่เป็นระบบเพื่อช่วยในการตระหนักถึงประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรม  กระบวนการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร แต่กิจกรรมที่ทำจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความวิตกถึงการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องทำกิจกรรมที่มีลักษณะที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เปลี่ยนแปลง (Change by unchanged)  รวมทั้งการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้วย เนื่องจากกิจกรรมแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด คือ 5gens (5จริง) และผู้ปฏิบัติงานต้องมีส่วนร่วม (participation) อย่างครบวงจร ด้วยการบริหารงานแบบล่างสู่บน (Bottom to top) ในการทำกิจกรรมเหล่านี้ หรือ การจัดตั้งกลุ่ม SGA (Small Group Activities) โดยฝ่ายบริหารสามารถใช้นโยบายเป็นเครื่องมือกำกับแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย/benchmarking หรือ การใช้หลักการ ECRS (Eliminate/Combine/Rearrange/Simplify) นั่นเอง

หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้บริหารขั้นต้น เพื่อให้ได้แนวทาง/วิธีการ/ขั้นตอนและการสร้างมาตรการการป้องกันในสิ่งไม่พึ่งประสงค์ในการทำกิจกรรม การออกแบบ/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงด้วยการใช้มาตรฐาน (standardization) ในการนำกิจกรรมมาปฏิบัติ

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

1. เพื่อลดการทำงานแบบยึดตัวบุคคลผ่านการใช้มาตรฐานการทำงาน

2. เพื่อส่งเสริมให้การทำงานแบบทีมผ่านกิจกรรมจัดตั้งกลุ่ม SGA

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจากล่างสู่บน (Bottom to top)

4. เพื่อให้ผู้บริหารขั้นต้นสามารกเลือกกระบวนการที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ

5. เพื่อให้ผู้บริหารขั้นต้นสามารกใช้การบริหารแบบบริหารตามความจริง (Fact management) ผ่านกิจกรรม 5 gens

  

เนื้อหาของหลักสูตร

เริ่มต้น      เกริ่นนำโครงสร้างหลักสูตร

บทที่ 1     หลักการแนวคิดของ process Audit กับกิจกรรมออกแบบ/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน

 • ความสัมพันธ์ของกิจกรรม process Audit กับกิจกรรมออกแบบ/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน
 • ผลลัพธ์ของกิจกรรม process Audit

บทที่ 2     Yield ของสายผลิตกับวิธีการและขั้นตอน (methodology)

 • เทคนิคการรวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อค่า Yield
 • ลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีนัยยะต่อค่า Yield

Workshop 1 การเขียน JS (Job Specification) ของบุคลากรในฝ่ายผลิต

 • ฝึกปฏิบัติการเขียน JS (Job Specification) ของบุคลากรตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บทที่ 3     หลักการการกำหนดองค์ความรู้และทักษะของบุคลากรในฝ่ายผลิต

 • เทคนิคลำดับองค์ความรู้และทักษะตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • กิจกรรมที่ต้องทำเพื่อเพิ่มองค์ความรู้

บทที่ 4     บทบาทและภาระงานกลุ่ม SGA ด้วย ECRS ของบุคลากรในฝ่ายผลิต

 • เทคนิคการกำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม SGA
 • แนวทางการใช้หลักการ ECRS ของกลุ่ม SGA

บทที่ 5     กระบวนการวิเคราะห์ขั้นตอนและวิธีการ (methodology)

 • แนวทางการกำหนดขั้นตอนด้วยบันทึกการปฏิบัติงาน
 • การนำเสนอแบบการสื่อสารเชิงราบต่อฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

บทที่ 6     การเขียนองค์ความรู้และทักษะจากสายการผลิตที่ได้จากการวิเคราะห์ ด้วย process approach

 • เทคนิคการรวบรวมปัจจัย ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ
 • เทคนิคการรวบรวมผลกระทบต่อปัจจัยทั้งบวกและลบ

Workshop 2 การเขียน   องค์ความรู้และทักษะจากขั้นตอนการผลิตหรือบริการ

 • ฝึกปฏิบัติการเขียน   องค์ความรู้และทักษะตาม JS (Job Specification)

บทที่ 7     การบริหารเชิงราบเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าภายใน

 • เทคนิคการบริหารเชิงราบเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าภายในอย่างยั่งยืน
 • การกำหนดปัจจัยเพื่อการบริหารเชิงราบ

บทที่ 8     กระบวนการสร้างรายได้จากกิจกรรมการออกแบบ/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน

 • เทคนิคการเลือกประเด็นสร้างรายได้จากกิจกรรม
 • เทคนิคการเพิ่มแรงจูงใจ (motivation) ให้กับบุคลากรจากกิจกรรมการออกแบบ/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน

บทที่ 9     กระบวนการเขียนมาตรฐาน (standardization) ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน

 • การเลือกขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อเขียนมาตรฐาน (standardization)
 • การใช้/ประเมินผล/การปรับปรุงมาตรฐาน (standardization)

Q&A

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนกผลิต และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีการในการเรียนรู้ :

การอบรมแบบปฏิบัติการ  เน้น how to มากกว่า what is แบบ Q&A

training by doing ฝึกเขียนเอกสารจากงานจริง (real practice)

 

วิธีการชำระเงิน

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง
  คำแนะนำในการชำระเงิน
 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่งFax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน
  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love