การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Communication for success) : 15 มีนาคม 2561

การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Communication for success) : 15 มีนาคม 2561

 • หลักสูตร การสื่อสารอย่างชาญฉลาด อ. วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ People Develop Center.jpg

วิทยากร : อาจารย์ วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

วิทยากรและที่ปรึกษาทางธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านงานเอกสารและงานบริการมากกว่า 7 ปี

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) 

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6)

 

หลักการและเหตุผล

บางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนเป็นที่รักของเจ้านาย หัวหน้างาน ลูกน้อง ลูกค้า เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ  และได้ตามเป้าหมาย   บางคนพูดโน้มน้าวจูงใจเป็นที่รักของบุคคลรอบข้างอย่างน่าอิจฉา เขามีเสน่ห์อะไร  หรือบางครั้งแค่มีรอยยิ้มที่เป็นมิตรก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานให้มีความสุข การได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้จริงหรือ??  มีปัจจัยอะไรอีกหรือไม่ที่ทำให้เราทำงานได้ตามเป้าหมายได้   เราจะสร้างความทรงพลังในการสื่อสารได้อย่างไร เพื่อให้องค์กร และการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

 

 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 1. เพื่อทราบถึงเคล็ดลับของการสื่อสารที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จในการทำงาน และในชีวิตประจำวัน
 2. เพื่อสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง และงานที่ทำได้อย่างดีในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์กับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้าเพื่อการทำงานได้อย่างสำเร็จตามเป้าหมาย  

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

 1.   เรียนรู้ความสำคัญของการสื่อสารในการทำงาน และการใช้ในชีวิตประจำวัน
 2.   เรียนรู้ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการสื่อสารในองค์กร
 3.   เรียนรู้ประเภทของการสื่อสารในองค์กร
 4.   เรียนรู้อุปสรรคทางการสื่อสารในการทำงาน
 5.   เรียนรู้ 7Cs เพื่อพบกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 6.   เรียนรู้เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้เป็นที่รักของทุกคน และการสื่อสารแบบสันติเพื่อให้ได้งานตามเป้าหมาย
 7.   เรียนรู้การฝึกทักษะ เคล็ดลับ การพูด การฟังทั้งกับบุคคลในองค์กรและลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพ
 8.   เรียนรู้สภาพปัญหาของการสื่อสารในองค์กร
 9.   เรียนรู้การสื่อสารในการประชุมได้อย่างถูกต้องและเป็นตามเป้าหมาย
 10.  เรียนรู้การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 11.  เรียนรู้การสื่อสารกับการสร้างมนุษย์สัมพันธ์แบบครบวงจร
 12.  สรุป  ถาม-ตอบ

 

วิธีการในการเรียนรู้ 

การบรรยายแบบมีส่วนร่วมและ/หรือ Workshop /คลิป VDO

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีการชำระเงิน

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน
• โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
• เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Fax. สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม
• ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา
หากเอกสารไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax. : 02-077-6531
E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love