การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Managerial Skill Development for Middle Management) : 16 มีนาคม 2561

การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Managerial Skill Development for Middle Management) : 16 มีนาคม 2561

 • การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ อ.ธนุเดช ธานี People Develop Center.jpg
 • อ.ต้น ธนุเดช ธานี สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpg

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากประสบการณ์กว่า 28 ปี

o อดีตผู้จัดการองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 25 ปี

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

 

วันสัมมนา : 

16 มีนาคม  2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่สัมมนา :

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)

 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ว การที่องค์การจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องอาศัยผู้บริหารระดับกลางทั้งผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการการ หัวหน้าแผนกอาวุโส และหัวหน้าแผนก ซึ่งเป็น Keyman ในการขับเคลื่อนและร่วมกันผลักดันการบริหารจัดการหน่วยงานไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs) ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการ แต่ในการบริหารจัดการจริงประสบกับปัญหาเหล่านี้?

o   ในองค์กรของท่านมีผู้บริหารและผู้จัดการที่มีศักยภาพสูง เก่งงาน แต่กลับขาดทักษะใน “การบริหารคน” ให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

o   องค์กรของท่านมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ทักษะ ในสายวิชาชีพของผู้บริหารและผู้จัดการ แต่ยังการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทาง “การบริหารงาน” ที่สามารถจะผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้

ด้วยเหตุนี้องค์กรชั้นนำสมัยใหม่จึงหันมามุ่งเน้นติดอาวุธทางความคิด ด้วยการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการให้กับผู้บริหาร (Managerial Skill)

สถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหารและผู้จัดการองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชั้นนำกลั่นกรองและถ่ายทอดผ่านหลักสูตรฝึกอบรม     ที่จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบทางการบริหาร และเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

 

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม 

  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในภาพรวม และความสำคัญของการบริหารจัดการ
  2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (POLCI) ด้าน การกำหนดเป้าหมายและการวางแผน การจัดองค์กรภาวะผู้นำการควบคุมและติดตามงาน รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน ในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงาน และปรับปรุงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ 

Module  1  :  ภาพรวมของการบริหารจัดการ (Overview Management)

o   ทำไมต้องบริหารจัดการ ?

o   3 องค์ประกอบของบริหารการจัดการ

o   4 ปัจจัยในการแข่งขันของสินค้าและบริการที่ผู้บริหารต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

o   4 บทบาทพื้นฐานในการบริหารจัดการ

Module  2  :  การกำหนดเป้าหมาย และการวางแผนงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Goal Setting and Planning for Modern Manager)

o   วิธีการกำหนดตัวชี้วัด และกระจายเป้าหมายองค์กรไปสู่เป้าหมายของฝ่ายงาน

o   การวางแผนและการจัดการกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร

o   แนวปฏิบัติในการจัดทำ Action Plan

o   Workshop 1 : การกำหนดแผนปฏิบัติงานของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

o   4 แผนปฏิบัติงานที่ผู้บริหารระดับต้องจัดทำ (Important Action Plan)

o   แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี (Budget Management)

Module  3  :  การจัดองค์กรสำหรับผู้บริหาร (Organizing for Mamagement)

o   การจัดโครงสร้างองค์กร

o   การจัดทำ Workforce Planning สำหรับผู้บริหาร

o   การเขียน Job Description ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

o   การจัดทำคนให้เหมาะสมกับงานและสมรรถนะ (Put the right man on the right job based on competency)

Module  4  :  ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ (Super Leadership for Management)

o   ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การจูงใจ และการทำงานเป็นทีม หัวใจสำคัญของผู้นำในองค์กร

o   บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

o   จิตวิทยาในการบริหารสำหรับผู้บริหาร (Psychology Management)

o   รู้เรา : ทําความรู้จักตัวตนของตนเอง (S/W)

o   รู้เขา : กลเม็ดในการทํางานกับ 4 คนประเภท

o   เคล็ด (ไม่) ลับของการสื่อสารสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ

o   7 วิธีการจูงใจสำหรับผู้นำในองค์กร

o   แนวทางการสร้าง พัฒนา และทำงานเป็นทีม

o   Workshop 2 : ผู้บริหารในดวงใจจ๋ามาหาพวกเราหน่อย

Module 5  :  การควบคุมและติดตามงานด้วย KPI ให้เป็นธรรมและได้รับการยอมรับ (Controlling by KPI)

o   เทคนิคในการควบคุมงาน ติดตามงาน

o   เทคนิคการควบคุม ติดตาม ด้วย Functional KPIs และ Position KPs

o   กระบวนการในการประเมิน และ Feedback ผลการปฏิบัติงานลูกน้องให้เป็นธรรมและลูกน้องยอมรับ

Module 6 : การพัฒนาปรับปรุงระบบงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Improving for Modern Manager)

o   หลักคิดในการปรับปรุงงาน เพื่อพัฒนา Quality, Cost, Delivery, Safety

o   การปรับปรุงระบบงานด้วย ECRS

o   การปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการใน Procedure ของ ISO9001 / IATF16949 / ISO14001 ด้วย Red Tag

o   Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการใน Procedure

Module 7 : การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement with Self  Development)

o   การวางแผนพัฒนาตนเองสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

o   แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Self  Development Plan)

o   Workshop 4 : แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (Self  Development Plan)

  

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การแชร์ Case ประสบการณ์ตรงในการป็นผู้จัดการและนักบริหารยุคใหม่

o  การทำกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Workshop): กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกอาวุโส และหัวหน้าแผนก

 

วิธีการชำระเงิน :

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน

 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่งFax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love