การบริหารคนเพื่อความสำเร็จขององค์กร (People Management for The Success) : 26 เมษายน 2561

การบริหารคนเพื่อความสำเร็จขององค์กร (People Management for The Success) : 26 เมษายน 2561

 • การบริหารคนเพื่อความสำเร็จขององค์กร อ.ธนุเดช ธานี People Develop Center.jpg
 • อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) วิทยากรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน HR สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.png

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

o ที่ปรึกษาชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร PSPAG

 

วันสัมมนา : 

 

สถานที่สัมมนา : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)

 

หลักการและเหตุผล : 

หากองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “คน (Man) ” เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มีมูลค่า (Value Added) ที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้ (Competitive Advantage) โดยมีผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงเป็นกําลังหลักสําคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันความสําเร็จขององค์กร ที่จะต้องเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในลำดับต้นๆ ของหลายองค์กรในการเสริมสร้าง “เทคนิคในการบริหารคนสำหรับผู้บริหารแต่ละระดับ ที่จะบริหารคนเก่ง (Talent Management) และคนระดับมาตรฐาน (Performance Achieved) รวมทั้งคนขาดประสิทธิภาพ (Dead Wood)” ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs)

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ แนวปฏิบัติในการบริหารกลุ่มคนเก่ง (Talent Management) และกลุ่มคนระดับมาตรฐาน (Performance Achieved) รวมทั้งกลุ่มคนขาดประสิทธิภาพ (Dead Wood)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคนที่ตนเองรับผิดชอบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคนแต่ละประเภทไดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จขององค์กร

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :  

ส่วนที่  1 :  ทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต [Knowledge academy, Human capital, Diversity (Gender, Cross-culture)]

o  ทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต

o  แนวคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่

o  5 หลักการพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร

o  ศิลปะในการบริหารคนด้วยพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”

ส่วนที่  2  :  เทคนิคในการบริหารคนสำหรับผู้นำยุคใหม่

o  Workshop 1 : แชร์-โชว์-ใช้ เทคนิคการบริหารคนนอกตำรา

o  แนวทางในการบริหารคนเก่ง (Talent Management)

o  แนวทางในการบริหารกลุ่มคนระดับมาตรฐาน (Performance Achieved)

o  แนวทางในการบริหารกลุ่มคนขาดประสิทธิภาพ (Dead Wood)

ส่วนที่  3  :  เทคนิคพื้นฐานในการบริหารคน สำหรับผู้นำยุคใหม่

o  ภาวะผู้นำกับบทบาทของหัวหน้างานในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงานด้วย

o  การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล

o  การจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

o  การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)

ส่วนที่  4  :  เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคน ด้วยการคัดเลือกคนเก่งและคนดี (Recruitment & Seclection)

o   การคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานให้ได้คนเก่งและคนดี สำหรับหัวหน้างาน

ส่วนที่  5  :  เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคน ด้วยศิลปะการปกครองบังคับบัญชา

o  บทบาทหัวหน้างานกับการเสริมสร้างวินัยในการทำงานสรรค์

o  กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

o  เคล็ด (ไม่) ลับในการพิจารณาลงโทษทางวินัยแบบ HR Professional

o  Case Study : การพิจารณาลงโทษทางวินัย

ส่วนที่  6  :  เทคนิคในการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

o   Workshop 2 : แชร์-โชว์-ใช้ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการบริหารคนด้วยการประเมิน-ติดตามและแจ้งผลงาน (Performance Appraisal & Feedback)

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการบริหารคนด้วยการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการบริหารคนด้วยการรักษาบุคลากรสำหรับหัวหน้างาน (Retention)

o   เทคนิคการดึงดูดคน “ก่อนที่เขาคิดจะไปจากองค์กร”

o   เทคนิคในการโน้มน้าวชักจูงใจ “คนที่อยากไป” ให้กลับใจอยากทำงานกับองค์กร 

 

วิธีการในการเรียนรู้ :  

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ปฏิบัติการ: ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง
  คำแนะนำในการชำระเงิน
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859

E-mail : peopledevelop@outlook.com

www.peopledevelop.net

Spread the love