กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ (Competitive Sales & Marketing Strategy) :

กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ (Competitive Sales & Marketing Strategy) :

 • ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.png

วิทยากร : ดร. วิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขาย

อดีตกรรมการผู้จัดการ Lucky Star International ( Thailand ) Co.,Ltd.

อดีตรองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด

ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Management) จากสหรัฐอเมริกา ( AUHS, USA )

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

– 2561 ระหว่าง 09.00-16.00 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6)

 

หลักการและเหตุผล

เรียนรู้สูตรและเคล็ดลับความสำเร็จในด้านการขายและการตลาด เพื่อนำพาองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางการตลาดด้วยแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายแก่องค์กร โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้นักการขายและนักการตลาดวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการขายการตลาดได้อย่างมีหลักการการ นำเอากลยุทธ์การขายและการตลาดต่าง ๆ มาใช้ เพื่อสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ตามคาดหวัง

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดเบื้องต้นได้
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถยำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดจ่าง ๆ ไปปรับใช้ได้ของธุรกิจของตนได้

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

 1. ทักษะทางการขายและการตลาดแบบดั่งเดิมและแบใหม่ที่ธุรกิจต้องการ
 2. แนวคิดทางกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่

๐ ทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5

๐ การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)

๐ การกำหนดบทบาทในฐานผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และที่อยู่ในท้องตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)

 1. ขบวนการวางกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ

๐ การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งการขายและการตลาด

๐ กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายที่ประสบผลสำเร็จ

๐ กลยุทธ์การตั้งรับและการบุกทางการตลาด (Defense & Attack Strategy)

๐ กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ (Niche Strategy)

 1. กลยุทธ์ด้านการขายที่มุ่งสู่การตลาดเป็นสำคัญ

๐ การบริหารเวลาในกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์

๐ การจัดการปีรามิดลูกค้า

๐ 7 ขั้นตอนของการขายแบบ CRM เพื่อรักษาลูกค้าเดิม

๐ สูตรการขายเพื่อแสวงลูกค้าในตลาดใหม่

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักขาย ผู้บริหารทีมขาย ผู้รับผิดชอบทางด้านการขาย นักการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการตลาด และผู้ที่สนใจ

 

รูปแบบการอบรม

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

๐ การบรรยาย

๐ กลุ่มสัมพันธ์ระดมความคิดเห็น

๐ Workshop

๐ การแสดงความคิดเห็นถาม-ตอบ

 

วิธีการชำระเงิน

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง
  คำแนะนำในการชำระเงิน
 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่งFax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน
  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love