Communication with Style

Communication with Style
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
•เพื่อเรียนรู้และเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ทั้ง “รู้เขา” และ “รู้เรา”•สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

•เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร และก่อให้เกิดความเข้าใจในสไตล์ที่แตกต่าง

วันที่จัดงาน
6 กันยายน 2560เวลา 13:30 – 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
• ทฤษฎี DISC Theory•ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ Competency

•The Four Quadrant (4Q) Model

•Thinking – ความคิด

•Intuition – ความหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นในใจ

•Feeling – ความรู้สึก, อารมณ์

•Sensing – ประสาทสัมผัส

•บุคลิก 4 สไตล์

•ครอบงำ

•อิทธิพล

•มั่นคง

•ซื่อตรง

•พฤติกรรมมนุษย์เปรียบเทียบลักษณะกับสัตว์ 4 ชนิด

•กระทิง

•นกอินทรี

•หนู

•หมี

วิทยากร
จิราวรรณ นุตะวานิช
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา
สถานที่จัดงาน
อาคารเอสวี ซิตี้ ชั้น 12 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ
Spread the love