สมาชิกเอกสารภาษีอากร : Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของปี 2560 ที่ต้องยื่นในปี 2561 (เริ่มอบรม 7 มี.ค. 61)

 

 


Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลเตรียมให้พร้อม
ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของปี 2560 ที่ต้องยื่นในปี 2561

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี  อื่นๆ 3 ชม.
1. Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
2. รายได้-รายจ่ายที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
3. การหักรายจ่ายเพิ่มทางภาษี ตรวจสอบก่อนใช้สิทธิไม่ผิดหลักเกณฑ์
4. รายการปรับปรุงทางบัญชี เมื่อจะยื่นแบบ ภ.ง.ด.50ที่สรรพากรตรวจสอบ
5. ปัญหาในการยื่นงบการเงินด้วยระบบ e-Filingของสรรพากร
6. การตรวจสอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ด้วยระบบ RBAของสรรพากร
กำหนดการสัมมนา
• รอบที่ 1 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561เวลา 13.15-16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.)
• รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561เวลา 09.00-12.15 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.)
• รอบที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561เวลา 13.15-16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.)
• รอบที่ 4 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561เวลา 09.00-12.15 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.)
• รอบที่ 5 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561เวลา 13.15-16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.)
• โรงแรมแมนดาริน ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 ถนนพระราม 4 (รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน ทางออกวัดหัวลำโพง)
• วิทยากร อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายภาษีอากร

  เงื่อนไขการอบรมและการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชี
  แจ้งเลขผู้ทำบัญชี ชื่อ นามสกุลของผู้ทำบัญชีและ e-mail ต่อเจ้าหน้าที่ขณะสำรองที่นั่งเพื่อใช้ดำเนินการในการออกหนังสือ   รับรองผู้ทำบัญชี

1. สมาชิกเอกสารภาษีอากร ฟรี 1 สมาชิกต่อ 1 ท่าน และหากต้องการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายราคาท่านละ   321 บาท (รวม VAT แล้ว) พร้อมรับฟรี เอกสารประกอบสัมมนา “Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล เตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบ   ภ.ง.ด.50 ของปี 2560 ที่ต้องยื่นในปี 2561” จำนวน 1 เล่ม

2. ผู้ติดตามสมาชิก เอกสารภาษีอากร, สมาชิก HR นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ราคาท่านละ 642 บาท (รวม VAT แล้ว)

3. บุคคลทั่วไป นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ราคาท่านละ 749 บาท (รวม VAT แล้ว)

  พร้อมรับฟรี ! (เฉพาะผู้ติดตามสมาชิกฯ และบุคคลทั่วไปเท่านั้น)
  • หนังสือประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2561 จำนวน 1 เล่ม มูลค่า 450 บาท
• เอกสารประกอบสัมมนา “Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล เตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของ ปี 2560 ที่ต้องยื่นใน   ปี 2561” จำนวน 1 เล่ม

  คำเตือน !  สำหรับท่านสมาชิก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนการเข้าสัมมนาต้องมีบัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษฟรี   เท่านั้น กรณีไม่นำบัตรเข้าสัมมนามาด้วยต้องชำระค่าสัมมนาทุกกรณี แม้จะมีการสำรองที่นั่งและมีรหัสสำรองที่นั่งแล้วก็ตาม   ในราคา 642 บาท (รวม VAT แล้ว)

สิ่งที่สมาชิกต้องนำมาในวันสัมมนาพิเศษ
1. บัตรสมาชิก
2. บัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ
3. บัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะท่านที่นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี)


ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
โทรศัพท์ 02-555-0701 (อัตโนมัติ)
วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 08.30-17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง) วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น.

สำหรับสมาชิก เอกสารภาษีอากร กรุณาสำรองที่นั่งเมื่อได้รับบัตรเข้าสัมมนาฟรีแล้วเท่านั้น ท่านสมาชิก
ที่โทรสำรองที่นั่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรอบได้และถ้าต้องการยกเลิกสัมมนากรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า กรณีไม่แจ้ง
ล่วงหน้าท่านอาจถูกตัดสิทธิเข้าสัมมนาฟรีครั้งต่อไป 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองสัมมนาเมื่อที่นั่งเต็ม

Spread the love