อบรม พลิกธุรกิจสู่บริการอนาคต


กิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาธุรกิจบริการไลฟ์สไตล์แนวคิดของกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาธุรกิจบริการไลฟ์สไตล์ เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้วยเล็งเห็นว่าการขับเคลื่อนธุรกิจบริการที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดรายได้อันดับต้นของประเทศไม่สามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ประกอบการและประเทศโดยรวมได้ หากใช้รูปแบบการดำเนินธุรกิจเช่นเดิมโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ความเป็นดิจิทัล สังคม รสนิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบการให้บริการในธุรกิจที่เคยได้รับความเชื่อมั่นว่ามีคุณภาพที่เหนือกว่าผู้อื่น อาจกลับกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการที่จะอยู่รอดและทำรายได้เช่นเดิมในอนาคต

ด้วยเหตุนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้จัดทำ “กิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์” เพื่อตอบโจทย์สำคัญดังกล่าว โดยกิจกรรมนี้ไม่เพียงจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่ยังตัดสินใจไม่ได้ที่จะพัฒนาธุรกิจของตนไปในทิศทางใด หรือกำหนดให้รูปแบบเป็นอย่างไร ให้สามารถลงมือทำได้แล้ว แต่ยังมุ่งไปถึงการคงอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณสมบัติเช่นใด

ผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในธุรกิจภาคบริการ อาทิ กลุ่มสุขภาพความงาม การขนส่งทั้งสินค้าและคนโดยสาร โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและโรงแรม กีฬา อุตสาหกรรมแฟชั่น ธุรกิจการศึกษา ไลฟ์สไตล์ ฯลฯ

กิจกรรมทั้งหมดมีอะไรบ้าง

กิจกรรมพื้นฐานสำหรับทุกคน กิจกรรมพื้นฐานสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมทุกคนได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับกิจการประเภท SMEs ซึ่งอยู่ในภาคธุรกิจบริการที่ต้องการปรับเปลี่ยนตนเองไปสู่บริการเชิงสร้างสรรค์และใช้เครื่องมือดิจิทัลเป็นกลไกในการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความสะดวก และก่อให้เกิดการทำรายได้ที่มากขึ้นกว่าเดิม โดยกิจกรรมมีดังนี้

การอบรม เสวนา โดยคัดเลือกผู้บรรยายและผู้ถ่ายทอดที่สามารถจุดประกายความคิดที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร จากนครชัยแอร์ คุณปฤณ จำเริญพานิช กูรูคนสำคัญที่ใช้ไลน์ทำธุรกิจ คุณนพพล ตู้จินดา จากธุรกิจ OFO Bike Sharing ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งหมดจำนวน 18 ชั่วโมง
Creative Camp คือการฝึกการคิดและทดลองด้วยตนเองเพื่อสร้างความแข็งแกร่งก่อนลงสู่สนามจริง ในการเข้า Creative Camp ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะถูกฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญด้วยกลไกลสำคัญ 3 ส่วนหลักในระยะเวลา 18 ชั่วโมงคือ
Business Actualization เพื่อสร้างทักษะการรับรู้ถึงตัวตนในทางธุรกิจของตนเอง
Lovemark Market เพื่อการปักหมุดให้เห็นลูกค้าได้ชัดเจนขึ้น รวมไปถึงการยึดพื้นที่ในหัวใจลูกค้า
Frugal Innovation & Digital Platform เพื่อการนำเอาบริการที่สร้างสรรค์ของตนเองผนวกกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่คุ้มค่า แล้วมุ่งเข้าไปยังลูกค้าของตนเอง

กิจกรรมสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นที่ 1

ผู้ที่ผ่านการเข้า Creative Camp แล้วจำนวน 65% ของผู้เข้าอบรมทั้งหมดจะถูกคัดเลือกมาเข้าร่วมกิจกรรมขั้นต่อไป คือ “การลงมือทบทวนและตรวจสอบความเป็นไปได้ของแนวคิด (Service Fit and Validation)” เพื่อทดสอบกับธุรกิจของตนเองอย่างแท้จริงว่าลูกค้าต้องการอะไร ให้ปรับเปลี่ยนอะไร และตนเองสามารถทำตามคำร้องขอหรือเสนอสิ่งที่ดีกว่าให้กับลูกค้าอย่างไร โดยใช้เวลาทั้งหมด 12 ชั่วโมง

กิจกรรมสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นที่ 2

ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจรรม Service Fit and Validation แล้วจำนวน 40 รายจะถูกัดเลือกให้เข้าร่วม “กิจกรรมการทดสอบตลาด (MVP)” โดยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจะเข้าให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ สถานประกอบการ ถึง 2 ครั้ง หากต้องปรับเปลี่ยนหรือการเพิ่มเติมรูปแบบการให้บริการแก่ลูกค้าที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

กิจกรรมสำหรับผู้ผ่านการทดสอบตลาด (MVP) แล้ว

ผู้ผ่านกิจกรรมการทดสอบตลาด (MVP) แล้วจะถูกส่งชื่อเข้าสู่งานการประกวดชิงรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมบริการ SMEs ปี 61” ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า 2 แสนบาท พร้อมกับมีโอกาสได้พบกับหน่วยงานผู้สนับสนุนที่หลากหลายทั้งการเงิน การลงทุน หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไร

กิจกรรมทั้งหมดอยู่ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้เข้ารวมกิจกรรมทั้งหมดจึงไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไร

ผู้สมัครกรอกใบสมัครด้วยระบบออนไลน์เท่านั้นโดยสามารถเข้าไปกรอกได้ที่ https://goo.gl/forms/ys4wPgjpkXXhw2An2

กำหนดการ

ธุรกิจภาคบริการ (Service Industry) เป็นธุรกิจแห่งอนาคตที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

รวมทั้งมีสัดส่วนการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงมาก จึงเป็นธุรกิจที่ท้าทายทั้งสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจอยู่แล้ว หรือที่สนใจก้าวสู่ธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อออกจาก Red Ocean เดิม หากคุณอยู่ในธุรกิจบริการไม่ว่าจะเป็นสาขาการท่องเที่ยวและที่พัก สุขภาพและความงาม การเดินทางหรือขนส่ง กีฬา อุตสาหกรรมแฟชั่น ธุรกิจการศึกษา ไลฟ์สไตล์ชีวิตยุคใหม่ หรือสนใจที่จะพลิกธุรกิจเดิมสู่ธุรกิจบริการที่ใช้ปัญญาความคิด เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นทุนสร้างสรรค์บริการที่แปลกใหม่โดนใจสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุค 4.0

นี่คือโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ISMED ร่วมกันดำเนินกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ หรือ พลิกธุรกิจสู่บริการอนาคต (RE-FUTURE) เพื่อสร้างธุรกิจบริการในยุค 4.0 ด้วย 4.0กระบวนการ Self Actualization, Lovemark Market, Frugal Innovation และ Digital Platform ร่วมค้นหาความพร้อมและต้นทุนสร้างสรรค์ เฉพาะตัวกับทีมโค้ชที่มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ยอมรับนำมาประยุกต์เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลก ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค Digital สู่การเป็นผู้นำบริการสร้างสรรค์ พร้อมคัดเลือกผลงานโดดเด่นรับรางวัล “CSE AWARDS 2018” มูลค่ากว่า 220,000 บาท

ศึกษารายละเอียดแล้วรีบสมัคร ด่วนที่สุด ก่อนที่คุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่านเท่านั้น!!! ตั้งแต่วันนี้ – 21 ก.พ. 2561

ค่าใช้จ่าย : ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : goo.gl/SQSYpH


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

คุณวรงค์ ยมาภัย (กบ) เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4000 ต่อ 7206 มือถือ : 082-450-2633 แฟกซ์ : 02-986-9355 อีเมล์ yamabhaiwarong@hotmail.com
คุณชนัญชิดา มาลาทอง (แอน) เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4000 ต่อ 7205 มือถือ : 082-450-2633 แฟกซ์ : 02-986-9355 อีเมล์ chananchida@ismed.or.th – http://www.thaifranchisecenter.com/seminar/show.php?etID=11922

Spread the love