อบรมสัมมนาฟรี หลักสูตร “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุค Thailand 4.0” 23 ก.พ. 61

#อบรมสัมมนาฟรี หลักสูตร “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุค Thailand 4.0” เชิญผู้ประกอบการ SMEs พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาฟรี จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันทีี 23 ก.พ.61 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ

Spread the love