The Supervisor รุ่นที่ 56

การเตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน

การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าในระดับต้น  องค์กรมักจะแต่งตั้งจากคนที่เก่งงาน  รับผิดชอบงานดี มีแววดี  เพื่อให้รับหน้าที่ในการนำพาลูกน้อง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย  การได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า  เป็นความก้าวหน้าของพนักงานคนนั้น  แต่เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วหลายคนกลับงง ไม่รู้จะทำอย่างไร  ปกครองลูกน้องไม่ได้  สาเหตุเพราะไม่ได้เรียนรู้มาก่อน  ดังนั้นการจะแต่งตั้งหัวหน้างาน ถ้าได้มีการเตรียมตัวก่อนก็จะมีประโยชน์ต่อพนักงาน  และต่อองค์กรเป็นอย่างมาก จะทำให้ไม่เกิดการติดขัด  งานก็จะบรรลุเป้าหมาย  อย่างมีประสิทธิภาพสมประโยชน์ขององค์กร

 

 

Spread the love