เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช … ของหัวหน้า

สถานที่อบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามข้อมูลที่แน่นอนจากสถาบันฯ

 

Spread the love