อบรมหลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMV ภาคตลาดเวียดนาม+จีน 2 มี.ค. 61

หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMV ภาคตลาดเวียดนาม+จีน : อาจารย์วรเกษมสันต์

อบรมหลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMV ภาคตลาดเวียดนาม+จีน

อบรมโดย อาจารย์วรเกษมสันต์

หลักการและเหตุผล

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการสร้างแบรนด์ และประยุกต์ใช้การตลาด 4.0 (Branding & Marketing 4.0) เพื่อสร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ จำเป็นต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันอำนาจของแบรนด์สินค้าคู่แข่งขัน และยังเป็นการครองส่วนแบ่งการตลาดให้เหมาะสมกับสินค้า

วัตถุประสงค์

1.    สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.    องค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างและรักษา “แบรนด์” Branding & Marketing 4.0
3.    สร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ…
4.    เข้าใจโครงสร้างตลาด AEC และ CLMV
5.    เทคนิคการผลักดันสินค้าไทยเข้าตลาดเวียดนามและจีน ได้อย่างไร

เวลา 8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียน
เวลา 9.00 – 10.15 น.

บรรยายเรื่อง “Products Concept & Positioning”
What / Why Product Concept to Target group
How to Product Development & Produce Line
Summarize with Lean Canvas
Brand Design to Royalty

เวลา 10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30 – 12.00 น.

บรรยายเรื่อง “Market Segment & Structure”
Branding & Marketing 4.0 to Marketing Structure
Price Structure “Cost or Price” important?
Distribution Channel
Analysis with Business Model Canvas

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.

บรรยายเรื่อง “AEC and CLMV Market”
AEC & CLMV Marketing Structure
How a Thai Products Potential?
Focus Vietnam and China Market

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 – 16.30 น.

บรรยายเรื่อง “How to Export?”
What a Harmonized Code?
INCOTERMS 2010 and Payments
Price Structure for setup a Retail-Price
Buyers/Importers Analysis
Workshop : Product Branding and Export

เวลา 16.30 – 17.00 น.  ถาม-ตอบ แชร์ประสบการณ์เพิ่มเติม

ผลได้รับหลังอบรม
เกิดความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ ของการพัฒนาผลิตภัณฑืตลิดจนผลักดันสินค้าเข้าตลาดทั้งภายในและต่างป เน้นไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเวียดนาม สามารถนำกลยุทธ์ Branding & Marketing 4.0 สร้างการขายในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์วรเกษมสันต์

* ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิด ของอาจารย์แต่ละท่าน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น *

Spread the love