การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล

Problem Solving & Decision Making

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด

ตรงประเด็น  การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 วัตถุประสงค์  …ทราบถึงกระบวนการแก้ปัญหา และการหาทางเลือกต่างๆ เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ   บุคลากรทุกท่านในองค์กร

วิธีการ   ร่วมคิด – ร่วมคุย  บรรยาย  workshop

วิทยากร  อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

เนื้อหาหลักสูตร

ประเด็นสำคัญในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
วิธีคิด เพื่อพิชิตปัญหา……คิดให้เป็น…เมื่อพบเห็นปัญหา

¬  ข้อคิดก่อนคิดแก้ปัญหา….สิ่งที่พึงระวัง ,การกระทำที่พึงหลีกเลี่ยง
¬  วิธีคิดเชิงบวก เพื่อจัดการปัญหา และสถานการณ์ไม่พึงประสงค์
¬  คำถาม…สำคัญกว่า คำตอบ ?
[  ผิดที่อะไร ไม่ใช่ผิดที่ใคร … สิ่งที่เห็น ไม่สำคัญเท่าวิธีการมอง

[  คำถามที่ควรถามเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
[  “ที่ทำอยู่นี้….. ดีพอแล้วหรือ?” …..คำถามน่าคิด เพื่อพัฒนาองค์กรและการทำงานร่วมกัน
การจัดการปัญหา และการตัดสินใจ

¬  มองภาพให้เป็นระบบ….กรอบการจัดการปัญหา

[  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า – หน้างาน
[  การรายงาน (สถานการณ์ และการจัดการปัญหา)
[  วิเคราะห์ปัญหา เพื่อวางแนวทางป้องกันและปฏิบัติในครั้งต่อไป

¬  ทำอย่างไรเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น….กระบวนการจัดการปัญหา

[  ตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหารูปแบบต่าง ๆ
[  7 ขั้นตอนของการจัดการปัญหา

¬  การตัดสินใจเพื่อจัดการกับปัญหา
[  กฎบางประการสำหรับการตัดสินใจ
[  ปัจจัยขัดขวางการตัดสินใจ
[  จุดอ่อนที่ทำให้ตัดสินใจพลาด

กรณีศึกษาการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
การประสานงานที่ดี เพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา   9.00 – 16.00 น.
สถานที่  โรงแรม My Hotel cmyk  (ถ.รัชดาภิเษก)

ค่าอบรม   

ราคาทั่วไป   3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

สำรองที่ / สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2882-7519 , 0-2882-7598

                                        E-mail : info@trainingbymotiva.com

Spread the love