การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y  27 มิ.ย. 61

อบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y  

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะบ่งบอกได้ถึงรายรับที่องค์กรจะได้หรือสูญหาย พนักงานขายจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายอย่างไรให้เกิดคำว่าลงตัว เกิดการตัดสินใจซื้อ หากจะกล่าวว่าพนักงานขายเก่งไม่เก่งต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนเจรจาก่อนการปิดการขายนี้ก็ว่าได้ จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องใช้เทคนิคการเจรจาเพื่อโน้มน้าวใจให้ลูกค้ายอมจบการขาย โดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า

ดังนั้นหลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่งทำให้พนักงานคิดและตระหนักถึงมุมมองในฐานะลูกค้าและมีความเข้าใจถึงปัญหาที่ลูกค้ามีความกังวล เพื่อที่จะแก้ไขให้การขายเกิดความเข้าที่และลงตัวตอบสนองความต้องการทั้งกระบวนการตลอดไป

วัตถุประสงค์

Ø เพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย Gen Y

Ø เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน

Ø เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา

Ø เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด

กฎการเจรจาต่อรอง สำหรับนักขาย Gen Y
Gen Y อย่างเรา เจรจาอย่างไรให้ได้ผล
กลยุทธ์การครองเกมเจรจา ด้วยหลัก 3 ประการ
กลยุทธ์ในการเจรจาที่มีประสิทธิผล
อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา
กิจกรรม “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพในการเจรจา”
เทคนิคสุดยอดการเจรจา
เคล็ดลับการเจรจาให้ชนะแบบล้านเปอร์เซ็นต์
เทคนิคเสนอขายให้ได้ชัวร์
เทคนิคปิดการขายประเภทต่างๆสำหรับ Gen Y
เนรมิตประตูแห่งการปิดการขาย
การปิดการขายด้วยกระบวนการ
การปิดการขาย 7 เทคนิค ปิดเพื่อชัยชนะ
กำหนดประเภทลูกค้าเพื่อการปิดการขาย
วางกลยุทธ์รูปแบบทางการขาย
การใช้ประโยคสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
เทคนิคสุดท้ายการสร้างสิ่งที่จับต้องได้เพื่อปิดการขายอย่างสมบูรณ์

วิทยากร

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล (Master of Business Administration (M.B.A)  ประสบการณ์การสอนกว่า10 ปี ด้านการขาย, การตลาด, การบริการ และ Team Building จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ โตโยต้า นิสสัน MBK ปริญสิริ ธนาคารกสิกรไทย ทีโอที ฯลฯ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผลงานการเขียนบทความวิชาการต่างๆ และหนังสือ Ebook : กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน (Sale 2)

สถานที่อบรม :
เวลาอบรม 9.00-16.00
___________________________________
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

 

* ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิด ของอาจารย์แต่ละท่าน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น *

Spread the love