กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ

หลักการเเละเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนนั้น  จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการขาดมุมมองที่รอบด้าน และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และพบว่า ในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแบบตั้งรับมากกว่าป้องกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงและโอกาสจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจที่รอบคอบ โดยคำนึงถึงแนวโน้มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่ส่งผลกระทบให้องค์กรไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ได้   กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและโอกาส เป็นการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง/โอกาสที่อาจเกิดขึ้น ทำให้องค์กรสามารถจัดลำดับความสำคัญ และจัดทำแผนในการบริหารความเสี่ยง/โอกาส เพื่อติดตาม และรายงานผลเป็นระยะ โดยสามารถจัดการต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งเสริมโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง/โอกาสขององค์กร
 • เพื่อระบุยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดการแนวโน้มภาวะวิกฤติ
 • เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยง/โอกาสองค์กรของตนเองได้
 • เพื่อทราบวิธี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้
 • เพื่อทราบแนวทางในการติดตามประเมินผล และรายงานผลได้

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในองค์กร กิจกรรมกลุ่ม

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ
 • ฝ่ายตรวจสอบ หน่วยบริหารความเสี่ยง
 • ฝ่ายปรับปรุงคุณภาพและระบบงาน

หัวข้อ

 • ทำไมต้องมีการบริหารความเสี่ยง (Introduction to Risk Management)
 • รู้จักมาตรฐาน ISO 31000 (Overview ISO 31000 : 2009)
 • หลักการบริหารความเสี่ยง (Principles)
 • กรอบแนวทางการนำไปปฏิบัติ (Framework)
 • กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Process)
 • กระบวนการบริหารโอกาส (Opportunity Management)
 • การบูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยง ( Integrated Risk Management )
 • การนำไปใช้ (Getting Started)
 • การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในกับเป้าประสงค์องค์กร/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • การประเมินความเสี่ยง
 •  สรุปผลการประเมินความเสี่ยง และการปฏิบัติต่อความเสี่ยง (Risk Treatment)
 • สรุปตอบคำถาม

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,900 บาท ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเพียง ท่านละ 3,500 บาท

วิทยากรมืออาชีพ จากสถาบัน INWTraining
สถานที่อบรม: เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อ Email: Inwtraining.sale@gmail.com
Tel: 098-820-9929

 

Line: @InwTraining

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com

Spread the love