เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success) : 22 กุมภาพันธ์ 2561

 

วิทยากร : อาจารย์ วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

วิทยากรและที่ปรึกษาทางธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านงานเอกสารและงานบริการมากกว่า 7 ปี

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6)

 

 

หลักการและเหตุผล

“การสอนงาน”  เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ทักษะ ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การสอนงานยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของทีมหรือลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องมีความพร้อมที่จะทำงานให้ได้มากขึ้น และเข้าใจในงานของตนเอง  หรืออาจทำงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

“Coach” หรือ ผู้สอนงาน เป็นทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ต้องมีคุณสมบัติและวิธีการสอนงานที่ถูกต้องเหมาะสม หากผู้สอนงานขาดเทคนิค วิธีการ และจิตวิทยาในการสอนงานแล้ว ก็อาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดในขณะเรียนรู้ เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง  ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดี  บางครั้งถึงขั้นลาออกกันเลย หรือปรับปรุงแก้ไขงานให้มีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น การสร้างเสริมทักษะการสอนงานอย่างถูกวิธีให้กับผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ผู้สอนสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสอนงานให้ได้ประสิทธิภาพ และผู้รับการสอนสามารถทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

1. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ของหัวหน้างาน ในการสอนงาน และคุณสมบัติที่ดี

2. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนในการสอนงานเพื่อความสำเร็จของงาน

3. เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ เทคนิคต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

 1. เรียนรู้ความท้าทายของหัวหน้างานกับการสอนงาน และบทบาทของหัวหน้างานในฐานะ “ผู้สอนงาน – Coach”
  1. เรียนรู้จิตวิทยาในการสอนงาน  เมื่อไหร่ที่หัวหน้าต้องสอนงานกับลูกน้องในทีมงาน
  2. เรียนรู้ประเภทของการสอนงาน   และกระบวนการการสอนงาน
  3. เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้งานและการทำงาน
  4. เรียนรู้หลักการสอนงาน 4 ขั้นตอน : การเตรียมความพร้อม  การให้รู้วิธีการปฏิบัติ  การทดลองปฏิบัติ  การติดตามผล
  5. เรียนรู้เทคนิคการเตรียมความพร้อม (Coaching Plan) เพื่อสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร กับ การสอนงานให้มีประสิทธิภาพ และกุญแจ 5 ดอก สู่การสื่อสารระหว่างกัน
  7. เรียนรู้หลักการให้ผลตอบกลับ (Feedback) อย่างสร้างสรรค์
  8. เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการสอนงาน
  9. ถาม – ตอบ – สรุป

 

วิธีการในการเรียนรู้ 

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม(ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)  40%
 • กิจกรรมกลุ่ม Work Shop / ฝึกปฏิบัติจริง        60%

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ระดับหัวหน้างาน หรือบุคลากรในองค์กรที่ทำหน้าที่ในการสอนงาน

 

วิธีการชำระเงิน

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน
• โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
• เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Fax. สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม
• ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา
หากเอกสารไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax. : 02-077-6531
E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love