เทคนิคการกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan : 6 มีนาคม 2561

 

พิเศษ !!! ท่านสามารถนำ KPI มาขอรับคำแนะนำปรึกษากับวิทยากรได้ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างเวลา 08.00-08.45 น. ก่อนการบรรยาย

 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

o ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคล PSPAG

 

วันสัมมนา : 

6 มีนาคม  2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่สัมมนา : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)

 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ว การที่องค์การจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานหรือที่นิยมเรียกว่า KPI และต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ (Stratics Plan) รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  จะเห็นได้ชัดเจนจากการที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชั้นนำ ได้นำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ที่เป็น KPI มาวัดผลเป็นรูปธรรมไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมิน

แต่ในการจัดทำและนำ KPI ไปใช้งานจริง หลายองค์กรมักจะพบกับประเด็นคำถามที่ว่า

KPI ก็กำหนดแล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยงไปสู่กลยุทธ์ขององค์การอย่างไรดี ?

KPI ของฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ก็ง่ายนะสิมีตัวเลขวัดได้ชัดเจน แล้วฝ่ายสำนักงานหรือสายสนับสนุน (Back Office) จะกำหนด KPI อย่างไรชัดเจนเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรดีล่ะ ?

แล้ว KPIs ในระบบ ISO9001/IATF16949 ที่มี จะเชื่อมโยงเป็นเป้าหมายขององค์กรได้ไหม ?

แล้วตัวชี้วัดและเป้าหมายรายบุคคลของแต่ละตำแหน่งงานล่ะ จะกำหนดจากอะไรดี ?

จะเชื่อมโยง KPI ไปสู่แผนปฏิบัติงานอย่างไรดี ? 

หลักสูตรฝึกอบรมนี้มีคำตอบจากประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดทำ KPI มากว่า 13 ปี ของวิทยากร มาออกแบบและพัฒนาเป็นหลักสูตรที่สามารถช่วยองค์กรของท่านให้เรียนรู้แบบกระชับ มี Workshop ที่เข้าใจง่าย และใช้ปฏิบัติได้จริง โดยที่ผู้เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ KPI มาก่อน

 

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม 

  1. เป็นการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวทาง และวิธีการกำหนด KPI สมัยใหม่ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กร
  2. เป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำ KPI ในการดำเนินงานขององค์กร
  3. จุดประกายความคิดในการมองเห็นความเชื่อมโยงของ KPI กับกลยุทธ์ขององค์กร
  4. สามารถกระจาย KPI ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ สู่การกำหนด KPI ของหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ทราบถึงแนวทางการเชื่อมโยง KPI ของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน
  6. สามารถเชื่อมโยง KPI สูู่การจัดทำ Action Plan ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปออกแบบและจัดทำ KPI และ Action ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร

 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  แนวคิดและหลักการใหม่ของ Key Performance Indicators 

o   Performance Control Tools

o   KPI คือ อะไร ?

o   ความสำคัญและประโยชน์ของ KPI ในการนำไปใช้งานในองค์การ

o   4 หลักสำคัญในการออกแบบ KPI ให้มีประสิทธิผล

o   KPIs ในองค์กรที่ดีควรมี 4 ระดับ

o   Workshop 1 : ปัญหาที่พบในการจัดทำ KPI และแนวทางป้องกัน/แก้ไข

ส่วนที่  2  :  แนวทางในการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์การ (Corporate KPIs)

o   การกำหนด Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard

o   ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์มในการกำหนด Corporate KPIs

o   ตัวอย่างที่ 2 : ดัชนีวัดระดับองค์กร (Corporate KPIs)

o   วิธีการกำหนดและกระจายดัชนีชี้วัดระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงาน

o   ตัวอย่างที่ 3 : แบบฟอร์มในการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่เป้าหมายหน่วยงาน

ส่วนที่  3  :  เทคนิคในการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับหน่วยงาน (Functional KPIs) ให้สอดคล้องกับ Corporate KPIs

o   แนวทางการออกแบบและกำหนด Functional KPIs ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Corporate KPIs

o   Workshop 2 : การออกแบบและกำหนด Functional KPIs ให้เชื่อมโยงกับ KPI องค์กร

o   PQQCDSSMEEI ปัจจัยในการกำหนดตัวชี้วัด

o   ตัวอย่างที่ 4 : หัวข้อ Functional KPIs ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร

ส่วนที่  4  :  เทคนิคในการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับตำแหน่งรายบุคคล (Position KPIs)

o   3 เครื่องในการวิเคราะห์และกำหนด Position KPIs

o   การกำหนด Position KPIs ตามตำแหน่งจากใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่ (Modern Job

Description)

o   ตัวอย่างที่ 5 : ใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่ (Modern Job Description) ที่มี KPI

o   Workshop 3 : การออกแบบ และจัดทำ Position KPIs ตำแหน่งงานจาก Modern JD

ส่วนที่ 5  :  เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

o     ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กับแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)

o     กุญแจทองสำคัญ 3 ดอกในการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

o     ขั้นตอนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแบบ PDCA

o     ตัวอย่างที่ 6 : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

o     Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติเขียนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ KPI 

  

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้น/ระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม

o   การจัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนองาน

-> ออกแบบและกำหนด KPI ของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับ KPI องค์กร

-> ออกแบบ และจัดทำ KPI ระดับหน่วยงาน

   -> เขียน Action Plan ให้เชื่อมโยงกับ KPI

o   การตอบข้อซักถาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีการชำระเงิน :

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน

  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่งFax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love