สุดยอดการเป็นวิทยากร Train the Trainer

อบรมฟรี 

#อบรมฟรี Train the Trainer
รุ่น 2 วันที่ 3 มีนาคม 2561
รุ่น 3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

หัวข้อการบรรยาย

1) เป้าหมายการเป็นวิทยากร
– หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี
– วิทยากรเบื้องต้นสู่มืออาชีพในการนำเสนอ

2) การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด
– 4 ข้อของการเตรียมความพร้อม
– การเตรียมใจสู่การบรรยาย

3) หลักของการนำเสนอ
– การเตรียมข้อมูลในการบรรยาย
– การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย
– เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้
– การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์

4) การนำเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ
– ขั้นตอนในการบรรยาย 3 ขั้นตอน
– การสร้างกิจกรรมในขณะบรรยายเพื่อการสร้างความเข้าใจ
– การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับฟัง
– เทคนิคการจัดการความตื่นเต้น

ทดสอบ โดยการสอนผ่านวีดีโอ 1 วัน หากผ่านจะได้รับใบประกาศทันที

สถานที่อบรม
Milky House Workspace โชคชัย 4
อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

#อบรมฟรี #สัมมนาฟรี #trainthetrainer

Spread the love