Marketing & Sales Strategy to Increase Customer

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

Marketing & Sales Strategy to Increase Customer
เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก รวมถึง กลยุทธ์การบริหารและการวิเคราะห์ลูกค้ารายหลัก

Marketing & Sales Strategy to Increase Customer

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

หลักสูตรที่ผสาน เคล็ดลับ และวิธีการทางการตลาด และ เทคนิคการขายเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การรักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่นักขายและนักการตลาดทุกคนควรรู้
วัตถุประสงค์
 1. ผู้เข้าอบรมได้มุมมองการตลาด การขาย สมัยใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 2. ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิค และกลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเดิม
 3. สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด การขาย เพื่อตอบสนอง ต่อกลยุทธ์ขององค์กรในภาพรวม
 4. เข้าใจกลยุทธ์ทางการตลาด การขายต่างๆ ที่ทำให้ฐานลูกค้าขององค์กรขยายตัวขึ้น
เนื้อหาการอบรม
 • มุมมองทางการตลาดและการขายสมัยใหม่
 • แนวทางการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage Enhancement)
 • กลยุทธ์ในการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction Strategy)
 • กลยุทธ์ในการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร (Maximizing Customer Profitability)
 • ความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายและฐานลูกค้า
 • การผสมผสานการตลาดและการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า
 • การสร้างคุณค่าของสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน (The Value-Delivery Process)
 • การขยายฐานลูกค้าในมุมมองต่าง ๆ
 • เทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน (Long-term Customer Relationship Management)
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
นักการตลาด นักการขาย รวมทั้งนักธุรกิจทั่วไป

การชำระค่าธรรมเนียม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 6,120.00 6,548.40 183.60
ค่าธรรมเนียมปกติ 6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

  @strategiccenter
  www.facebook.com/strategiccenter
02-559-2146-7 |
Mobile: 085-485-8825
02-559-2148
info@sbdc.co.th
Spread the love