Professional Sales Coordinator

(Sales Support / Sales Administration)

 

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

11 มกราคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

กระบวนการขายขององค์กรไม่เพียงแต่จะต้องมีพนักงานขายที่ดีและเก่งเท่านั้น องค์กรนั้นยังจะมีหน่วยงานด้าน Sales Support และ Sales Administration ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่สำคัญที่จะช่วยให้การขายประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น พนักงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration จะต้องเป็นผู้ที่ต้องเข้าใจกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานอย่างดี อีกทั้ง จะต้องสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน Sales Support และ Sales Administration ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งได้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานของหน่วยงานของตนเองอีกด้วย ว่ามีส่วนช่วยหรือสนับสนุนให้การขายประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ Sales Support และ Sales Administration
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

 1. บทบาทและหน้าที่ของSales Supportและ Sales Administration
 • การทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และ ฟันเฟืองของฝ่ายขาย
 • การทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย กรณีพนักงานขายไม่อยู่
 1. การบริหารจัดการเรื่องสต็อคสินค้า
 • การแบ่งประเภทของสต๊อค
 • เทคนิคการจดจำสต๊อค
 • การบริหารสต๊อคอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. การรับ และ คีย์ออเดอร์(Sales Order) เมื่อมีการสั่งซื้อ
 • การรับออเดอร์
 • การคีย์ออเดอร์
 • การตรวจทานออเดอร์
 1. การประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ
 • การประสานงานกับพนักงานขาย
 • การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า
 • การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี
 1. การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ทั้งกับลูกค้า และ พนักงานในองค์กร
 • แก้ปัญหา เรื่อง สินค้า
 • แก้ปัญหา เรื่อง การจัดส่ง
 • แก้ปัญหา เรื่อง เอกสาร
 1. กิจกรรม:การแก้ปัญหา อย่างมีทักษะและลูกล่อลูกชน
 2. การจัดเตรียม และ การจัดเก็บเอกสารเพื่อสนับสนุนการขาย
 3. สรุปและตอบคำถาม

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่  11 มกราคม 2561
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หักณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00
สมาชิก HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00
พิเศษชำระภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หักณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00
สมาชิก HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00
Spread the love