การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ


หัวข้อในการอบรม

เนื้อหาหลักสูตร :

 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA
 • วัตถุประสงค์ของ FMEA
 • ความหมายหมายของ FMEA
 • ประเภทของ FMEA
 • การประยุกต์ใช้ FMEA ตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO/TS16949:2009
 • คำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA
 • ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ
 • เทคนิคการลงบันทึกในเอกสาร FMEA ฉบับใหม่
 • แนวคิดและเทคนิคของ DESIGN FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึง ตัวอย่างคำแนะนำในการนำ DESIGN FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในคู่มือฉบับใหม่
 • แนวคิดและเทคนิคของ PROCESS FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขันตอนการออกแบบกระบวนการ ผลิตภัณฑ์รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำในการนำ PROCESS FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้อง กับความต้องการในคู่มือฉบับใหม่
 • เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง, โอกาสเกิด และการตรวจจับตามคู่มือ FMEA ฉบับ ใหม่
 • แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

ราคาพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,500 บาท (ราคาเต็ม 4,500 บาท)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

วิทยากร อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

วันที่อบรม 13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Tel: 02-714-7157