Training Roadmap HR!!New!!

 ราคา 3900 บาท


การจัดวางเส้นทางการฝึกอบรม เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่หน่วยงาน HRD ต้องมีการวางแผนจัดทำล่วงหน้า เพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากรด้านต่างๆ ขององค์กร ทั้งคน เวลา งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การทำ Training Roadmap เป็นการกำหนดเส้นทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีแบบแผน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานและความสำเร็จขององค์กร

ท่านผู้อ่านที่สนใจอาจจะมีคำถามว่า ทำไมต้องมีการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนา เราจะฝึกอบรมไปตามสถานการณ์ไปเป็นช่วงๆ ไม่ได้หรือ และถ้าต้องจัด Training Roadmap ใครต้องเกี่ยวข้องบ้าง และจะต้องเริ่มจากตรงไหน ลองมาค้นหาคำตอบกันนะคะ

การวางเส้นทางการฝึกอบรม จะช่วยให้มีการเรียงลำดับการฝึกอบรมตามความจำเป็น ความสำคัญทั้งในเรื่องเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และช่วงเวลาที่ต้องเหมาะสมกับการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที

เมื่อสามารถจัดวางการฝึกอบรมโดยคำนึงถึงคุณภาพของเนื้อหาความรู้และดำเนินการให้ตรงและครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา ก็จะทำให้ทางหน่วย HRD จัดสรรทรัพยากรที่ทุกองค์กรมีอยู่จำกัดนั้น ให้เกิดความคุ้มค่า พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมที่ตรงกับงานย่อมปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้น และรู้สึกดีว่าองค์กรสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน และเอื้อโอกาสให้เขามีความก้าวหน้าในอาชีพ อันส่งผลต่อการเพิ่มพูนความรู้สึกผูกพันของพนักงานต่อองค์กรด้วย และนี่คือประโยชน์หลักๆ ของการจัดวางเส้นทางการฝึกอบรม

ใครเกี่ยวข้องบ้างงานนี้ คงต้องเป็น HRD ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการออกแบบและจัดทำ Training Roadmap โดยพิจารณาการอบรมและการพัฒนาในเรื่องต่างๆ และในรูปแบบที่อาจมีความแตกต่างหลากหลายนี้เป็นไป เพื่อให้พนักงานมีความสามารถที่ไปขับเคลื่อนกลยุทธ์สำคัญขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ สำหรับหัวหน้าสายงาน (Line) ต้องช่วยพิจารณาร่วมว่า เนื้อหาหลักสูตรด้านใดที่พนักงานกลุ่มใดควรต้องเรียนรู้ เพื่อให้ทำงานบรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจในด้านต่างๆ นั้น

การจัดวางเส้นทางการฝึกอบรมนั้น อุปมาเหมือนกับการวาดแผนที่การเดินทางพิชิตยอดเขา ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การเดินทางราบรื่นและปลอดภัยสำหรับการไต่เขาแต่ละช่วง ซึ่งอาจจะเจอสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในช่วงต้น อาจต้องอบรมการอ่านแผนที่ การอ่านสัญลักษณ์ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เมื่อไต่ไปได้อีกระดับหนึ่ง อาจต้องกำหนดให้เรียนรู้วิธีเดินไต่หน้าผา การแก้ปัญหา การตัดสินใจต่างๆ โดยตลอดเส้นทางการฝึกอบรมนั้น จัดทำขึ้นเพื่อให้มีความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจในแต่ละช่วงให้บรรลุเป้าหมายนั่นเอง

วิธีการออกแบบและจัดวางการฝึกอบรมสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

  • จัดทำตามสายวิชาชีพหรือกลุ่มงาน เช่น กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานขาย การตลาดหรือด้าน IT
  • จัดทำตามระดับตำแหน่งงาน เช่น จัดวางแผนฝึกอบรมตามตำแหน่งผู้ที่เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือพนักงานระดับปฏิบัติการ
  • จัดทำตามกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะขององค์กร เช่น วางแผนการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้แก่ กลุ่มผู้นำในอนาคต (Talented People) หรือกลุ่ม Successor, กลุ่มวิทยากรภายใน เป็นต้น

เทคนิคที่ใช้ในการกำหนดและจัดวางลำดับการฝึกอบรมว่าควรเรียนรู้อะไรก่อน อะไรหลัง มีเทคนิคในการพิจารณาจัดทำดังนี้

พิจารณาจากความสำคัญว่ามีผลกระทบโดยตรงกับกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งการอบรมด้านนั้นๆ ต้องจัดขึ้นก่อน สำหรับหลักสูตรที่จัดวางต่อไป อาจจะพิจารณาจากเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานทางทฤษฎีสู่เนื้อหาที่เน้นการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และควรจะมีการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบ เช่น

เส้นทางการฝึกอบรมของพนักงานขาย อาจเริ่มจากการเรียนรู้ Product & Service และระบบงานขององค์กรจากระบบ Knowledge Management หรือ E-Learning ต่อด้วยการสอนงาน (On the Job) กับพนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้บังคับบัญชา ตามท้ายด้วยการเข้ารับการอบรมเทคนิคการขายแบบที่ปรึกษา โดยมีทั้งการสอนในห้องเรียน และจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ที่นำไปใช้ในการทำงาน ตลอดจนได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้าถึงความก้าวหน้าในการทำงาน เป็นต้น

ไม่ว่าจะจัด Training Roadmap ในลักษณะใด จะเป็นไปตามกลุ่มอาชีพหรือจัดทำตามระดับตำแหน่งงานก็ตาม HRD ควรสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาความรู้เหล่านั้นไว้อย่างชัดเจน เพื่อสะท้อนว่าองค์กรให้ความสำคัญกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมต่อการทำงานและยังมีส่วนเสริมความแรงจูงใจให้พนักงานมีความใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สถานที่จัดอบรม : เดอะ คอนเนคชั่น ลาดพร้าว
เวลาอบรม 9.00-16.00
ราคาสุดพิเศษวันนี้ ท่านละ 3900 บาท ลงทะเบียน 3 ท่าน ขึ้นไป
เหลือเพียงท่านละ 3500 บาท เท่านั้น ด่วน !!

**ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิด บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น**


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love