หลักสูตร สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

ราคา 3900 บาท

7 ก.พ. 61


หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพราะงานบริการเป็นใจหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใจ ดังคำที่กล่าวไว้ว่า การบริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจที่เป็นนักอาสา ที่อยากบริการ การแสดงออกมาทั้งกาย วาจา และสื่อทางใจ จะทำให้ผู้ได้รับบริการรับรู้ได้ถึงความสุขที่ได้รับ รวมเป็นจนถึงสิ่งที่ลูกค้าและผู้รับบริการมองเห็นเป็นสิ่งแรกคือบุคลิกภาพและการแสดงออก ดังนั้น หากมีบุคลิกเพื่อการบริการที่ดีในการบริการทุกท่วงท่าแล้ว ผลที่ตามมาคือ เกิดการบอกต่อไปอย่างแพร่หลาย เป็นชื่อเสียงที่ดีต่อองค์กรในอนาคตและภาพลักษณ์ที่ดูดีเสมอ การรอบรมในครั้งนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อนักบริการที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และดูมีเสน่ห์ เพื่อเป็นนักบริการที่ดีในสายตาผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถูกต้อง ในเรื่องของการให้บริการและตรงตามมาตรฐาน
 • เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริง ของการเป็นนักบริการที่ดี และสามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นนักบริการที่เป็นเลิศได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน หรืองานที่ทำอยู่ได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี และมีความก้าวหน้าส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าหรือผู้รับการบริการ ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
 • เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักธุรกิจขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเกิดการบอกต่อ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้บริการ
 • เพื่อสนับสนุนการฝึกบุคลิกภาพที่ดีของนักบริการชั้นนำ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีใจรักในการเป็นจิตอาสาโดยสามารถสื่อให้ลูกค้ารู้สึกได้จากการกระทำและบุคลิกภาพที่สื่อออกมาต่อลูกค้า
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสามารถเจรจาสื่อสารในเรื่องต่างๆได้สำเร็จ
 • เพื่อเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับผู้ให้บริการ และเป็นการสสร้างความประทับใจให้กับผู้ได้รับบริการ

วัตถุประสงค์

 • ความหมายของงานบริการ
 • การปรับและสร้างพื้นฐานความเข้าใจแก่การบริการ
 • กิจกรรมปรับทัศนคตินักบริการ
 • หัวใจจิตอาสาของนักบริการ
 • หลักปฏิบัติของงานบริการ
 • สุดยอดบุคลิคภาพและความพร้อมของผู้ให้บริการมาตรฐานโรงแรม
 • บุคลิคภาพที่ดีในแบบของตนเอง
 • บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในสายตาลูกค้า
 • บริการอย่างไรให้ถูกใจกับคน 4 ประเภท
 • กิจกรรมทดลองการให้บริการกับลูกค้า 4 ประเภท
 • Role play:  ความพร้อมนักบริการ

5 สิ่งควรรู้คู่นักบริการขั้นเทพ

 • รู้ข้อมูลบริษัท
 • รู้จริงในสินค้าและบริการ
 • รู้ถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้รับการบริการ
 • รู้ข้อมูลของคู่แข่งขันเพื่อตอบข้อโต้แย้งได้อย่างถูกต้อง
 • รู้วิธีนำเสนอขายและบริการ

เทคนิคการสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ

เทคนิการนำเสนอบริการเพื่อขายอย่างมืออาชีพ

บทสนธนาสร้างความประทับใจ

เทคนิคการเจรจาเพื่อค้นหาความต้องการ

เทคนิคการมัดใจลูกค้าใหม่ให้เป็นลูกค้าประจำ

กิจกรรมเพิ่มการบริการที่ดีและเพิ่มลูกค้าใหม่

สรุปเนื้อหาโดยรวม

หมายเหตุ : ในการอบรมจะเน้นกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะและการจดจำเพื่อมีส่วนร่วมที่ดีในการให้บริการ ในเหตุการณ์จริง ไม่ต่ำกว่า 4 กิจกรรม

สถานที่อบรม : โรงแรมย่านสุขุมวิท

เวลาอบรม 9.00-16.00


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love