เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล – HRD Officer

______________________________________________________________________________

คำอธิบายหลักสูตร
หลักสูตร Training Officer เป็นคอร์สอบรม เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล – HRD Officer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านวิชาชีพการฝึกอบรมและการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากมนุษย์ หรือ HRD Officer เนื่องจาก “บุคลากร” ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การฝึกอบรมหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ดี จึงจำเป็นที่ “นักฝึกอบรม” หรือ “นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจใน “ศาสตร์ และ ศิลป์” ที่เกี่ยวข้องกับงานฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในหน่วยงานต่างๆ  ด้วยเหตุนี้ การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงจำเป็นเข้าใจกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรและผู้บริหาร

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ฝ่าย Training, ฝ่าย HRD, ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารงานฝึกอบรม, ผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง

หัวข้อการอบรมฝสัมมนา

Course Outline : 2 Day Training
• หลักการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
• การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและการเป็นเจ้หน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
• คุณสมบัติที่ดีของนักฝึกอบรม
• บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินการฝึกอบรม
• Training กับ Human Resources Development
• เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• ข้อแตกต่างของ HR กับ HRD มืออาชีพ
• นักฝึกอบรมมืออาชีพกับ HR มืออาชีพ
• การหา Training Need (ความจำเป็นในการฝึกอบรม)
• การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need Analysis)
• การวิเคราะห์เพื่อหา Training Need Analysis on Competency Base
• การบริหารงานฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
• กระบวนการฝึกอบรม (Training Process)
• ความสำคัญของการฝึกอบรม
• การเขียนโครงการฝึกอบรม
• การนำเสนอโครงการโครงการฝึกอบรม
• การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม
• การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
• การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น
• การหาโปรแกรมฝึกอบรม
• การวางแผนและกำนดแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan)
• การกำหนด Training Road map
• การดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม
• ภารกิจงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• การกำหนดวิธีการพัฒนาบุคคล
• การพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบอิงสมรรถนะ (Competency base Development)
• การพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
• การพัฒนาสายอาชีพ(Career  Development)
• การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
• HRD Tools (เครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
• Competency ของ HRD มืออาชีพ
• การกำหนดแผนพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (SDP : Self Development Plan)
• การสรรหาคัดเลือกวิทยากร
• การคัดเลือกวิทยากร
• เทคนิคที่จำเป็นในการเตรียมจัดฝึกอบรม
• การเตรียมตัวในวันฝึกอบรม
• การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)
• การเตรียมการก่อนการอบรม
• การจัดกำหนดการอบรม
• การอำนวยการระหว่างอบรม
• เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
• หลักการละลายพฤติกรรม (Ice Braking)
• การกล่าวเปิด/ปิดการอบรม
• การชี้แจงรายละเอียดการอบรม
• การกล่าวแนะนำวิทยากร/ขอบคุณวิทยากร
• ฝึกพูดกล่าวเปิดการฝึกอบรมและการแนะนำวิทยากร
• การประเมินผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)
• หลักในการประเมินผลการฝึกอบรม
• ประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
• วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
• เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
• แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
• วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
• รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร
• การสรุปรายงานผลการฝึกอบรม
• การบันทึกผลการฝึกอบรมและการรายงานผลการฝึกอบรม
• การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร

วันที่จัดงาน

วันจันทร์-อังคารที่ 30-31 ตุลาคม 2560

เวลาการอบรม

เวลา 09.00 3 16.00 น.

สถานที่จัดงานอบรม/สัมมนา

โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11

อัตราค่าอบรมสัมมนา

ราคา 5,500 บาท

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ : Training Officer Course, HRD Training Course, HR Officer Course, Training Management, HRD Management, HRM Management, Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

เกียรติประวัติ :
– ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ประจำปีพุทธศักราช 2534
– ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537
– ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538
– รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ประจำปีพุทธศักราช 2545
– VCD TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย
– เจ้าของ POCKET BOOK ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

_____________________________________________________________________________

*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Tel. (086) 981-1584