หลักสูตร การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ Customer Service Excellence

_______________________________________________________________________

การบริการ (Service)  คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา  เบื้องหลังความสำเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สามารถดูแลและปฏิบัติต่อลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
 3. เพื่อให้รู้หลักการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ
 4. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์งานบริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้สำหรับการบริการในทุกสถานการณ์

เนื้อหาการสัมมนา

 1. ทำความเข้าใจกับคำว่า การบริการ (Service)
 2. ความคาดหวังของลูกค้า
 3. การปรับทัศนคติเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
 4. แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
 5. เทคนิคการสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ– การสร้าง
 6. บุคลิกภาพที่ดูดี มีเสน่ห์ จริงใจ
 7. บุคลิกภาพ กิริยา มารยาท เพื่อสร้างความประทับใจ
 8. การสร้างเสน่ห์ให้ตนเองด้วยการต้อนรับและการบริการที่ดีเยี่ยม
 9. เทคนิคการใช้คำพูดจากความคิดไปสู่ถ้อยคำ
 10. เทคนิคการใช้น้ำเสียงและภาษากายในการสื่อสาร
 11. การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าเทคนิคการสร้างหัวใจบริการ สู่การบริการที่เป็นเลิศ
 12. เทคนิคสร้างสรรค์งานบริการดีๆ
 13. สัญญาณอันตราย! ตัวชี้วัดของความไม่มีคุณภาพในการบริการเทคนิคการบริหารคำตำหนิและข้อร้องเรียนจากลูกค้า

วิทยากร : อาจารย์พงศธร  วิภูสมิทธ์

วันที่ 30/10/2017  (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ณ Prime Hotel Central Station Bangkok (MRT หัวลำโพง)

อัตราค่าสัมมนาทั่วไป 3,700  สมาชิก 3,500 (ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%)

______________________________________________________________________

*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

โทร 02-0531150