การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD and WORK SMART


สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน   ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นมืออาชีพที่แท้จริง  มีการปรับวิธีการทำงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพตัวเอง แข่งขันกับคนอื่น ทันสถานการณ์

การปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีหลักการในการปฏิบัติงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดีต่อการบริหารงานและการวางแผนงานในเวลาเดียวกันได้ด้วย

วัตถุประสงค์   

–  เรียนรู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพของตน และคนในทีมงาน ในหลากหลายด้าน

–  ให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจของการทำงานเชิงรุก

 เติมเต็มศักยภาพความสามารถในแต่ละด้านของการทำงานเชิงรุกในระดับปฏิบัติการ

–  ได้แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานอย่างรับผิดชอบ มุ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงาน

สำหรับ   บุคลากรทุกท่านในองค์กร  ทั้งระดับปฏิบัติการและหัวหน้า

วิธีการ   ร่วมคิด – ร่วมคุย  บรรยาย   เกม  workshop ระดมความคิด

วิทยากร  อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

เนื้อหาหลักสูตร

2.1 การพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงานเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของมืออาชีพที่แท้จริง…Real PROหลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จไร้ขีดจำกัดหลักเบื้องต้นของการทำงานเชิงรุก   “ริเริ่ม” มิใช่ “รอรับ”

  • ความแตกต่างของการทำงานเชิงรุก –เชิงรับ
  • ทักษะและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเชิงรุก

2.2 พฤติกรรมการทำงานอย่างรับผิดชอบ มุ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

สร้างรูปแบบการคิดเพื่อทำงานเชิงรุกด้วยการพัฒนา AQ พฤติกรรมอย่างไรถึงเรียกว่าทำอย่างรับผิดชอบ“ที่ทำอยู่นี้…ดีพอแล้วหรือ”  คำถามน่าคิดเพื่อพัฒนา “บ้านของเรา”

2.3 การทำงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย

การใช้เวลาเพื่อทำงานให้ได้ผล เทคนิคลดความผิดพลาดในการทำงาน เทคนิคการทำงานเชิงรุกในการจัดการปัญหา

2.4 หลักการทำงานร่วมกับทีมงาน อย่างทีมที่แท้จริง TEAM  WORKING

หลักการทำงานร่วมกันอย่างถูกต้องและเป็นสุข  ปัจจัยสำคัญและการแสดงบทบาทของคนในทีม การสร้างการยอมรับและความร่วมมือในการสื่อสาร-ประสานงาน แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร-ประสานงาน สร้างทีมงานให้แข็งแกร่งด้วยการทำงานเชิงรุก

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560  เวลา   9.00 – 16.00 น.

สถานที่  โรงแรม my hotel CMYK

ค่าอบรม    ราคาทั่วไป   3,500 บาท [ บวก VAT 7% = 3,745 บาท ]

ราคาสมาชิก 3,000 บาท [ บวก VAT 7% = 3,210 บาท ]


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com