Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

อบรม 27 มีนาคม 2561


คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้อง เราจึงเรียกว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสม เพราะเรามีความเชื่อว่า การทำงานให้สำเร็จ ท่านต้องแก้ปัญหามากกว่าที่จะหนีปัญหา ท่านต้องเผชิญกับอุปสรรคและถ้าท่านต้องเป็นหัวหน้า ท่านหนีคนไม่ได้

หัวหน้างานมีหน้าที่ สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดีในปัจจุบัน จะเป็นคำตอบของท่านเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ประโยชน์ต่อองค์การ

– ทำให้มีผลงานเพิ่มขึ้น

– ทำให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่คั่งค้างอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา

– ช่วยแก้ปัญหางานซ้ำซ้อน ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา

– เป็นการช่วยให้ได้ผลงานจากทุกคนในองค์การ

– เป็นการสร้างระเบียบแบบแผนที่ดีในองค์การ

– ช่วยเสริมสร้างสามัคคีธรรมในการทำงาน

  ประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

– มีความพึงพอใจที่ได้รับความไว้วางใจ

– ได้รับโอกาสแสดงความสามารถ

– เป็นการฝึกให้มีความรับผิดชอบในการด้วยการจัดการที่เป็นระบบ

– เป็นการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

– มีช่องทางได้แสดงความคิดริเริ่ม จากการบริหารที่ถูกต้อง

– มีขวัญและกำลังใจในการทำงานดี ด้วยจิตวิทยาการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

ประโยชน์แก่ตัวผู้บังคับบัญชา

– แบ่งเบาภาระในงานขององค์กร

– มีเวลาริเริ่มงานใหม่ และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ทราบความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา และกระจายงานได้ถูกต้อง

– ช่วยให้ทราบปัญหาของงาน และคนอย่างถูกต้องตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

– ได้รับความจงรักภักดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา โดยศิลปะด้านจิตวิทยาการบริหาร

หัวข้อหลักสูตร

กรอบความคิดผู้นำ

·     การส่งเสริมทัศนคติของตนเอง

·     ปรับมุมคิดสู่ผู้จัดการมืออาชีพ

·     5 หลักคิดที่เป็นปัญหาในการทำงาน

รู้เรื่องการจัดการ

·     การทำงานเชิงรุก อย่างมืออาชีพ

·     การวางแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

·     หลักคิดในการบริหาร (การบริหารงาน)

·     การประเมินผลงานในการทำงาน

·     การเจรจาเพื่อความสำเร็จ (การบริหารคน)

·     การขัดจัดข้อโต้แย้ง สู่ความสร้างสรรค์ในการทำงานเป็นทีม

เทคนิคการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

·     การจูงใจ และมอบหมายงาน

·      เทคนิคการเป็นโค้ช สู่การสอนอย่างมืออาชีพ

·     การกระจายงาน และการสื่อสาร

·     จิตวิทยาการเป็นผู้นำและมัดใจลูกน้อง

รู้การสร้างทีมงาน

·     ความสามารถทำงานภายใต้วิกฤติความกดดัน ในการทำงานเป็นทีม

·     การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารบุคคล

·     การสร้างความสมดุลการทำงานเป็นทีม

วิธีการดำเนินการ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าเป็นกิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง การฟัง การบรรยาย และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

แนวทางการฝึกอบรม

• การบรรยายปรับทัศนคติ

• ตัวอย่าง

• ฝึกปฏิบัติ (Work Shop)

วิทยากรคุณภาพ อ. ประกาศิต สพฤกษ์ศรี (บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์จูงใจให้เห็นคุณค่า) ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม และศึกษาในการสร้างสำนึกและทัศนคติความคิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ และจิตวิทยาการทำงาน เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีปทุม เป็นต้น

เวลาอบรม 9.00-16.00

ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

อบรมที่โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

หมายเหตุ       – ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                            – ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ

_______________________________________

*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

Spread the love