INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM : IMDS (หลักสูตรเฉพาะทาง)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ SET UP ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั้น ก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเอง อาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าผู้ประกอบการ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE, ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM หรือ ระบบข้อมูลวัสดุสากลซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ SUPPORT ให้กับคู่ค้าของตน หากบริษัทฯ ใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 • เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล
 • เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

เนื้อหาอบรมหลักสูตร : ADVANCE IMDS-PT-002 INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM (IMDS) TRAINING IMDS ADMINISTRATION & IMPLEMENTING IMDS IN ORGANIZATION

• CLIENT MANAGER ADMINISTRATION FUNCTIONS

• NEW USER SETUP (IMDS TEAM – ROLES AND RESPONSIBILITIES), PASSWORD RESET, EDITING

• SCOPING YOUR IMDS WORKLOAD AND CALCULATING NECESSARY RESOURCE

• THE ROLE OF IT SOLUTIONS IN IMDS

• SETTING YOUR IMDS ACCOUNT – WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL UNITS?

• FUNCTION OF A CLIENT MANAGER AND CONTACT PERSON

• SETTING YOUR IMDS ACCOUNT – WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL UNITS? 

MANAGEMENT OF DATA RECEIVED BY SUPPLIERS

• ESTABLISHING DATA QUALITY STANDARDS

• REVIEW / ANALYSIS OF DATA INFLOWING

• IDENTIFICATION OF PROBLEMATIC DATA

• SUPPLIER COMMUNICATION

• DATA TRACKING METHODS

• ESTABLISHING TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEMS FOR YOUR SUPPLIERS

• IMDS CHECK FUNCTION

• HOW TO HANDLE SUPPLIERS WHO CANNOT / WILL NOT PROVIDE IMDS DATA

• PROCESSING SUPPLIERS SUBMISSIONS – SETTING DATA QUALITY STANDARD AND ACCEPTING AND REJECTING SUPPLIER MDSS

• TIME – SAVING TECHNIQUES

• INTERNAL DATA LIBRARIES

• MDS REQUEST FUNCTIONALITY

• NEEDS FOR NEW SUBMISSIONS

• ANALYZING DATA FOR REACH SVHCS

• USING THE MDS REQUEST FUNCTION IN IMDS  

MATERIAL AND RESTRICTED SUBSTANCE ISSUE

• GLOBAL AUTOMOTIVE DECLARABLE SUBSTANCE LIST (GADSL) LIST OF RESTRICTED SUBSTANCES AND DECLARABLE SUBSTANCE

• OEM IMDS REQUIREMENT AND ACCEPTANCE CRITERIA

• IMDS DATA RECOMMENDATIONS

• ELV ANNEX II EXEMPTIONS

• REPORTING A PRINTED CIRCUIT BOARD IN IMDS (USING GENERIC PUBLISHED PART DATA FROM THE IMDS STEERING COMMITTEE)

• ELV ANNEX II EXEMPTIONS

IMDS MANAGEMENT ISSUE

• IMPLEMENTING IMDS

• INTEGRATING IMDS INTO QUALITY PROGRAMS

• ESTABLISHING INTERNAL AND SUPPLIERS DATA QUALITY STANDARDS

• DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS

• COMPLETING YOUR ASSEMBLY AND SUBMITTING TO YOUR CUSTOMER USING THE ANALYSIS FUNCTION TO CHECK OVERALL SVHC CONTENT

• SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

ลักษณะการอบรม

1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %

2. ทำ WORKSHOP ทำในระบบ IMDS

3. วิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อกำหนด วิธีการแก้ไข

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ฝ่าย NEW MODEL, R&D, ENGINEERING
 • ฝ่าย การตลาด
 • ฝ่าย จัดซื้อ                                      
 • ฝ่าย QC/QA
 • บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำเอกสาร PPAP ให้กับลูกค้า ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

 วิทยากร :     อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

ประวัติการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขาเครื่องกล

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

 • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
 • หัวหน้าวิศวกรอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
 • หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท   สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด

ประสบการณ์ด้านวิทยากรที่ปรึกษา

หัวข้อ : INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM ( IMDS ) และข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า

 • ABCB ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.          
 • SCHAFFNER EMC CO., LTD.
 • EFTEC (THAILAND) CO., LTD.                                
 • CH AUTOPART ENGINEERING CO., LTD.
 • HITACHI METALS CO., LTD.                                  
 • ASAHI SANGYO (THAILAND) CO., LTD.
 • KOTOBUKI DIE CASTING CO., LTD.                    
 • T-RAD (THAILAND) CO., LTD.
 • WKS (THAILAND) CO., LTD.                              
 • KORNKIJ INTERTRAD CO., LTD.
 • T-KRUNGTHAI INDUSTRILES PUBLIC CO., LTD.    
 • GPV ASIA ( THAILAND ) CO., LTD.

วันที่จัดอบรม 14-15 ธันวาคม 60

ราคาท่านละ 9,000 บาท/ 2 วัน (ไม่รวม VAT)

โปรแนะนำคือ มา 2 ท่านเหลือท่านละ 8,000 บาท

เวลา 09.00-16.00 น.

ผู้สัมมนาเตรียมโน้ตบุค และ ID ส่วนตัว มาด้วย

หมายเหตุ  :

 • ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ กิ๊ปเซ็ทกระเป๋าผ้า,ปากกา
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%. กก

สถานที่อบรม: เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว

ฟรี เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Tel: 092-714-7157