วิชาภาษาฝรั่งเศส  
 
คอร์สสำหรับนักเรียน ม. 4 –  ม. 6 

การสอนจะเป็นการเริ่มต้นปูพื้นฐานให้เข้าใจ ตั้งแต่เริ่มแรก ครอบคลุมทุกด้าน Grammar / Conversation /

 writing จนถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบในห้องเรียน เพื่อเพิ่มเกรด และในการเตรียมตัวสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 
                                                            
        
คอร์สสำหรับนักเรียน  ม. 6 ติวสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย

การสอนจะเป็นการเริ่มต้นปูพื้นฐานให้เข้าใจ ตั้งแต่เริ่มแรก จนถึงการนำความรู้ไปประบุกต์ใช้ในการทำ
ข้อสอบในห้องเรียน เพื่อเพิ่มเกรด และในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ 

 
อัตราค่าเรียน
 
สำหรับนักเรียน ม.4 – ม.6
คอร์สเดี่ยว 8 ชั่วโมง (1 เดือน) 

ราคา 2,800 บาท  ฟรี เอกสารประกอบการเรียน

 
สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป
คอร์ส 8 ชั่วโมง (1 เดือน) 
ราคา 3,200 บาท ฟรี เอกสารประกอบการเรียน

 
                                                       
 
คอร์สสำหรับนิสิต-นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 
สามารถเริ่มปูพื้นฐานใหม่ จนไปถึงขั้นสูง เน้นการออกเสียงให้ถูกต้อง การสนทนาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 
หรือใช้ในการทำงานโดยเน้น การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  สามารถนำภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนเพื่อใช้เป็นวิชาเลือก วิชาโท ภาษาที่สาม หรือเพื่อใช้ในการสอบ
ปริญญาโทที่ประเทศฝรั่งเศส จนไปถึงการสอบวัดผลภาษาฝรั่งเศส DALF, DELF A1/A2 /B1/B2 /C1/C2
Spread the love