หลักสูตร การเจรจาต่อรองในการขาย สำหรับนักขายมืออาชีพ

หลักสูตร การเจรจาต่อรองในการขาย สำหรับนักขายมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

ในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น พร้อมด้วยช่องทางการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ฉนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆ จึงต้องมีความจำเป็นในการพัฒนาองค์กรทุกๆ ด้าน ทั้งรูปแบบการให้บริการและสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การแข่งขันและสร้างพึงพอใจให้กับลูกค้า และสำหรับในปัจจุบันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือลูกค้าได้มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนพอสมควร โดยปัจจุบันอำนาจการต่อรองต่างๆ นั้น อยู่ที่ผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่  องค์กรธุรกิจจึงจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการขายเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พนักงานขายจึงเป็นกลไกหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อการเติบโตของยอดขาย องค์กรธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องพัฒนาทักษะรูปแบบใหม่ๆ ให้กับพนักงานขายเพื่อสามารถมีรับมือกับลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั่นคือ ลูกค้าที่มากขึ้นและยอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์

      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถสร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จำเป็นของพนักงานขาย

เพื่อสร้างพฤติกรรมความสำเร็จมุ่งงานขายแก่พนักงานขาย

เพื่อสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจลูกค้าในโลกออนไลน์ แต่ละประเภท

เพื่อพัฒนายอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จำเป็นของพนักงานขาย

เพื่อสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้พนักงานขาย

เพื่อพัฒนายอดขายและสร้างภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย

หัวข้อการอบรม / สัมมนา

 • ความหมายและเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง
 • การค้นหากลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์กลุ่มเป้าเพื่อการขาย แบบตรงเป้าเข้าถูกคน
 • 4 รูปแบบของการเจรจาต่อรอง
 • เทคนิคการเลือกใช้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง
 • กำหนดเป้าหมายอย่างไรให้เจรจาแล้วประสบความสำเร็จ
 • การเปิดการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
 •  กระบวนที่สำคัญเพื่อสร้างความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
 • บรรยากาศที่สร้างความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
 • การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
 • เทคนิคและขั้นตอนในการสนทนาผ่านสื่อออนไลน์ รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประทับใจ
 • หลักการของการเข้าพบ อย่างไร ไม่ให้ลูกค้าปฏิเสธ
 • วิเคราะห์เทคนิคการเปิดใจ เปิดสมอง เพื่อให้ได้ข้อมูล
 •  เทคนิคการนำเสนอและปรับบุคลิกภาพเพื่องานขาย
 • วิเคราะห์การแก้ข้อโต้แย้งเพื่อการขาย
 •  เทคนิคการเจรจาต่อรอง อย่างไม่เคยเป็นรองใคร
 • หลักวิธีปฏิบัติเพื่อการปิดการขาย
 • เทคนิคการสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง
 • คุณสมบัติที่ดีของนักเจรจาต่อรอง

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,500 บาท (ปกติราคาเต็ม 3,900 บาท)

ประวัติและประสบการณ์ อาจารย์นพพร หมื่นหนู

อาจารย์สอนพิเศษ

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ความรับผิดชอบ

– วิเคราะห์และวางกลยุทธ์ทางการตลาด

– ดูแลควบคุมงานด้านสื่อออนไลน์

– วิเคราะห์การตลาดภายใน/ภายนอกองค์กร

– ออกแบบและวางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

– คัดสรรและสัมภาษณ์บุคลากรเข้าทำงาน

วันที่อบรม  23 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม: เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRTลาดพร้าว
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อ EMAIL: [email protected]
TEL: 098-820-9929

LINE: @INWTRAINING

 WWW.INWTRAINING.COM

พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ [email protected]

Spread the love