เทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Handling customer complaints) :

เทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Handling customer complaints) :

 • สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.png

วิทยากร  : อาจารย์ สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการงานบริการ (Communication and Service Professionals)

เทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL ( Activity Based Learning )

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 
– 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

 

สถานที่อบรม (VENUE) :

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6) ใกล้สถานีรถไฟฟ้านานา

 

หลักการและเหตุผล :

หัวใจของธุรกิจคืองานบริการ และหัวใจของงานบริการ คือ ทักษะการรับมือข้อร้องเรียน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่ามีสาเหตุมาจากตัวสินค้าหรือบริการ หากพนักงานทุกคนมีความรู้และมีทักษะ มีความเข้าใจกระบวนการของการรับมือลูกค้าและตอบสนองบริการได้อย่างเป็นระบบ  จากสถานการณ์ที่เป็นลบก็จะสามารถพลิกสถานการณ์มาเป็นบวกได้ ทำให้ข้อร้องเรียนที่เกิดกลายเป็นการสร้างความประทับใจ และส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้ในระยะยาวอีกด้วย

ดังนั้น เนื้อหาของหลักสูตรเทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ บวกกับประสบการณ์ในฐานะผู้ที่เคยรับเรื่องร้องเรียนมาก่อน จะสามารถตอบโจทย์การให้บริการแบบต่อหน้าและการให้บริการทางโทรศัพท์ เพราะแท้จริงแล้วจะมีความเหมือนและความแตกต่างกันอยู่บ้าง ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ ต้องมีความเข้าใจในมุมมองของลูกค้า คิดบวก วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ได้ สุดท้ายเพื่อให้พนักงานสามารถสร้างความประทับใจและทำให้ลูกค้าอยู่กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ : 

1. ผู้เข้าอบรมสามารถรับมือลูกค้าร้องเรียนและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ร่วมถึงสามารถ

2. ประยุกต์ใช้เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนได้ เข้าใจถึงผลกระทบต่อลูกค้าและองค์กร พร้อมทั้งสามารถสร้างแนวทางป้องกันปัญหาและสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีของการสื่อสารและจัดการข้อร้องเรียนกับลูกค้า (Attitude)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ประเภทลูกค้า เข้าใจพฤติกรรม และความคาดหวังของลูกค้า (Knowledge)

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนได้ (Skill)

4. เพื่อสร้างแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวซ้ำกับลูกค้าท่านอื่น (Knowledge)

 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ : 

Module 1: Why good communication skills are important?

 • Mindset & Belief วิธีคิดและความเชื่อเพื่อสร้างการสื่อสารให้ลูกค้าประทับใจ
 • ความสุขของพนักงานคือ จุดเริ่มต้นของบริการที่เป็นเลิศ
 • Interpersonal Skills: Introvert & Extrovert  รู้เขา&รู้เราอย่างเข้าใจ
 • วิเคราะห์หาสาเหตุความท้าทายของการรับเรื่องร้องเรียน และผลกระทบที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา
 • รูปแบบ 4S for Service Eexcellence (4S เพื่อสร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ)
 • Smile, Smart, Smooth, Speed

 

Module 2: How Communications Technique for Handling Customer Complaints?

 • เรียนรู้วิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
 • เริ่มต้นฟังด้วยหัวใจ..ไม่ใช่การพูด ทำอย่างไร?
 • เทคนิคการจับประเด็น 3ข (เข้าหู เข้าใจ เข้าถึง)
 • ประโยคแบบเด็ด..พิชิตใจลูกค้าร้องเรียน?
 • เทคนิคการใช้ภาษาเชิงบวกเพื่อสร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศ
 • เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อให้เกิดร่วมมือต้องทำอย่างไร? (ลักษณะลูกค้า 4 ประเภท)
 • สูตรปฏิบัติการรับมือลูกค้าร้องเรียนด้วย A3E (Aยกกำลัง3E)
 • Active Listening
 • Empathic
 • Apologize
 • Active Response
 • 2M มหัศจรรย์แห่งการสื่อสาร (2M: Magic Number & Magic Word)
 • PAJESเทคนิคการสื่อสารอันทรงพลัง
 • เทคนิค 2S (Start – Stop) สู่การนำไปปรับใช้จริง

 

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

 • Activity / Facilitate / Workshop (กิจรรม) 50%
 • Description(การบรรยาย) 30 %
 • Discussion Sharing (การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น) 20% 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หน้าแผนก เจ้าหน้าที่ พนักงานบริการ และผู้สนใจทั่วไป 

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)                                               บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

  คำแนะนำในการชำระเงิน

 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จงหวัดนนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-817-7859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love