เทคนิคก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพเงินล้าน (Step to Professional Trainer) :

เทคนิคก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพเงินล้าน (Step to Professional Trainer) :

 • อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) วิทยากรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน HR สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.png

  วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

o ที่ปรึกษาชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร PSPAG

 

วันสัมมนา :

วันที่ – ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

 

สถานที่สัมมนา :

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)

 

หลักการและเหตุผล :  

“หลักสูตรสำหรับท่านที่ต้องการเป็นวิทยากรเงินล้าน หรือต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพรุ่นใหม่”

วิทยากรมืออาชีพไม่ใช่ใครจะเป็นกันได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปสำหรับ “ผู้ที่มีฝัน มุ่งมั่น และหมั่นสร้างสมประสบการณ์”

* ออกแบบหลักสูตรจากประสบการณ์ตรงของตนเอง ให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

* สื่อการฝึกอบรม มีแบบฟอร์ม หรือตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่เอาเรื่องตกยุคมาถ่ายทอด

* บรรยายและยกตัวอย่าง พร้อมกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริง ไม่ Copy หลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม ของวิทยากรท่านอื่น หรืออ่านหนังสือมาสอน

* วัดผลการอบรมเชิงพฤติกรรมหลังการอบรมเป็นรูปธรรม หรือให้ข้อแนะนำการติดตามผลการอบรมที่วัดความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมได้ชัดเจน

* สร้าง Brand Embassader ในการสร้างตลาดของตนเอง

หลักสูตรที่ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์จากการบรรยายกว่า 550 วันภายใน 3 ปี และบรรยายหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนมากกว่า 200 องค์กร   ผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพเงินล้านห้ามพลาด หลักสูตรที่จะช่วยให้ท่านเสริมสร้างเทคนิคในการเป็นวิทยากรเงินล้าน

ผู้เข้ารับการอบรมต้องนำ Notebook มาออกแบบหลักสูตรประกอบการบรรยายจริง

 –

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเรียนรู้ : 

 1. สามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมจากประสบการณ์ตรงของตนเอง ให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถจัดทำสื่อการฝึกอบรม แบบฟอร์ม หรือตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน
 3. สามารถบรรยายและยกตัวอย่าง พร้อมกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถวัดผลการอบรมเชิงพฤติกรรมหลังการอบรมเป็นรูปธรรม หรือให้ข้อแนะนำการติดตามผลการอบรมที่วัดความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมได้ชัดเจน
 5. สามารถสร้าง Brand Embassader ในการสร้างตลาดของตนเอง
 6. สามารถติดตามดูการบรรยาย In-house Training ของ อ.ต้น ธนุเดช ธานี ได้ฟรี 1 ครั้ง
 7. ได้รับการคำแนะนำปรึกษาในการฝึกเป็นวิทยากรมืออาชีพเงินล้านฟรี 1 ปี
 8. มีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรเป็น Public Training และ In-house Training ของสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่ 1 : ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรสมัยใหม่

o  ความแตกต่างระหว่างวิทยากรอาชีพ VS วิทยากรมืออาชีพ

o  จรรยาบรรณของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

o  ถ้าจะเป็นวิทยากรมืออาชีพ…ควรจะพัฒนาคุณสมบัติอะไรบ้าง ?

o  จิตวิทยาพื้นฐานที่วิทยากรควรมีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมขั้นเทพแบบ 3 Know จากความสามารถที่โดดเด่นของตนเอง

o  หลักในการออกแบบหลักสูตรให้ได้รับการรับรองหลักสูตรฝึกอบรม ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่องค์กรเอกชนใช้

o  เขียนวัตถุประสงค์อย่างไร ให้วัดผลการอบรมได้ในเชิงพฤติกรรมที่องค์กรชั้นนำต้องการ ?

o  แนวทางการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมจากความสามารถและประสบการณ์ตรงของตนเอง ให้ตรงกับปัญหา ความต้องการของลูกค้าและองค์กร

o  แนวทางการออกแบบ Workshop และเกมกิจกรรม รวมทั้ง Case Study การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร

o  Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ 3 Know จากความสามารถที่โดดเด่นและประสบการณ์ตรงของตนเอง

ส่วนที่  3 :  เทคนิคการออกแบบสื่อการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมจดจำและเข้าใจได้ง่าย

o   เทคนิคการออกแบบสื่อการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมจดจำและเข้าใจได้ง่ายๆ ด้วยModel จาก PowerPoint

o   แนวทางการพัฒนาแบบฟอร์ม หรือตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน

o   Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบสื่อการฝึกอบรมเป็น Model จาก PowerPoint

ส่วนที่ 4: เทคนิคการบรรยายให้โดนใจผู้จัด และมัดใจผู้เข้าอบรม

o  แนวทางการบรรยายให้ผู้เข้าอบรมเกิดความสนใจเรียนรู้

o  เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรมให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม

o  เทคนิคการใช้เกมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ประกอบการเรียนรู้

o  การวิเคราะห์และตอบคำถาม

o  Workshop 3 : ฝึกบรรยายจากประสบการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

o  แนวทางการประเมิน/วัดผลการอบรมเชิงพฤติกรรมหลังการอบรมเป็นรูปธรรม 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสร้าง Brand Embassader ในการสร้างตลาดของตนเอง

ส่วนที่  6  :  ช่วงรหัสลับในการก้าวสู่เป็นสู่วิทยากรมืออาชีพเงินล้าน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ท่านที่ต้องการเป็นวิทยากรเงินล้าน, ท่านที่ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพรุ่นใหม่, วิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีการชำระเงิน

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.               ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                    เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง
  คำแนะนำในการชำระเงิน
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-0776531  Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com

www.peopledevelop.net  

Spread the love