เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงานของลูกน้องให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Performance Feedback Techniques for The Success) : 7 มิถุนายน 2561

เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงานของลูกน้องให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Performance Feedback Techniques for The Success) : 7 มิถุนายน 2561

 • เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงาน อ.ธนุเดช ธานี People Develop Center.jpg
 • อ.ต้น ธนุเดช ธานี สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpg

 วิทยากร : อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบัน People Develop Center
o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
o ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)

o ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 28 ปี

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) 

7 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) :

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6) ใกล้สถานีรถไฟฟ้านานา

 

หลักการและเหตุผล (Rationale) : 

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม

o   การประเมินผลใช้ความรู้สึกเป็นตัววัด ไม่มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลที่แน่นอน

o   หัวหน้ารู้สึกอัดอัด/ไม่กล้าแจ้งผลงานลูกน้อง

o   ผู้ประเมินขาดศิลปะในการพูดให้ลูกน้องยอมรับในผลการประเมิน มักโยนไปที่หยุดงาน/สายเยอะ

o   ลูกน้องรู้สึกอึดอัดใจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผล

o   ลูกน้องไม่ยอมรับผลการประเมิน เพราะคิดว่าตนเองทำงานดี

o   แจ้งผลงานแล้วลูกน้องไม่พอใจ ส่งผลกระทบต่อการทำงานปัจจุบันไปหลายเดือน

o   ไม่รู้จะนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการติดตามการปรับปรุงงานอย่างไรดี ?

o   จะนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาความสามารถของพนักงานได้อย่างไร ?

 

หากองค์กรของท่านประสบกับปัญหาของการประเมินและการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น จนก่อให้เกิดอาการอื่นๆ ของปัญหาการจัดการตามมา อาทิเช่น การประเมินไม่เป็นธรรม ขวัญกำลังใจพนักงานตกต่ำ พนักงานดีมีฝีมือทยอยลาออก พนักงานไม่ยอมรับผลการประเมินผล หัวหน้างานกลัวการแจ้งผลต่อพนักงาน ฯ  ทางออกของปัญหาคือ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงานให้แก่ทีมงานผู้ประเมินผลขององค์กร

สถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานตรงกว่า 27 ปี และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ในการเรียนรู้และฝึกฝนภาคปฏิบัติแบบ “กระชับ เข้าใจง่ายแก่การเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค และเครื่องมือในการFeedback ผลการปฏิบัติงานลูกน้อง ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน”  โดยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงานและการ Feedback มาก่อน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ (Expected outcomes and benefits) : มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการ และเทคนิคใน       การประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่  (Modern Performance Appraisal) ที่มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินผลงาน และ  การแจ้งผลงานป้อนกลับ (Feedback) ลูกน้องของตนเอง
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินผลงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินที่องค์กรกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล และได้รับการยอมรับจากผู้ถูกประเมินเพิ่มขึ้น
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และติดตามการพัฒนาปรับปรุงงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิผลได้ทั้งใจได้ทั้งผลงานจากลูกน้อง

 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ (Course content) :

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation Introduction)

o   ภาพรวมของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

o   ความสัมพันธ์ของการประเมินผลและการแจ้งผลงาน กับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

o   ปัจจัยสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   Workshop 1 : ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้เป็นธรรมและได้รับการยอมรับ ?

o   ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   ความสำคัญและแนวคิดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   4 เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ที่องค์กรชั้นนำนิยมใช้งาน

ส่วนที่  2  :  ขั้นตอน และวิธีการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Providing Performance Feedback)

o   การ feedback คืออะไร และทำไมเราต้อง feedback ผลการปฏิบัติงาน

o   เคล็ด (ไม่) ลับการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน

o   แจ้งผลการปฏิบัติงานทั้งทีต้องให้มีความหมาย

o   6 ขั้นตอนหลักในการแจ้งผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

o   Workshop 2 : Self assessment การประเมินผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

o   การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผล

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงานให้พนักงานรับทราบ (Positive Feedback Techniques)

o   เทคนิคการแจ้งผลงาน (Positive Feedback) เพื่อให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน

o   การสื่อสารผลการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

o   สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติ

o   Workshop 3 : Role Play ฝึกปฏิบัติการแจ้งผลการปฏิบัติงาน ลูกน้องยอดเยี่ยมและยอดแย่

ส่วนที่  4  :  การสอนงานและติดตามความคืบหน้าหลังการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน (Performance Coaching & Monitoring)

o   แนวทางการสอนแนะ (Coaching) เพื่อนำไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง

o   การจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบวันต่อวัน

o   เทคนิคการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละประเภท

 

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การทำWorkshop ฝึกภาคปฏิบัติ: ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้หลังการอบรม

o  การเล่าประสบการณ์เป็นกรณีศึกษา (Case Study)

o  การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) : การ Feedback ผลการปฏิบัติงาน

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ที่ต้องประเมินผลงานและ Feedback ลูกน้อง รวมทั้งทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)                                               บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

  คำแนะนำในการชำระเงิน

 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จงหวัดนนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-817-7859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love